HomeBarbarenPagina 77

JPEG (Deze pagina), 898.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.29 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

äêä Een verkenningspatrouille, g
D
eg ’ 1
311- De schaduwen der boomen op de Russische moerassen
ïjlï werden langer, de avond viel in, toen sergeant Hübner met .
¤@t de laatste soldaten van zijn verkenningspatrouille op den
TDS; _ terugweg was naar het bataljon. Uitgezonden om voeling
00- te houden met terugtrekkende Russische troepen, was hij l
ats moedig tot diep in het vijandelijk gebied doorgedrongen. Q
wil Verscheidene malen was hij met vijandelijke patrouilles
­ r i.n tweegevecht geraakt. Van züne manschappen waren er
eenige gesneuveld, en twee man had hij met berichten te- ’
g<·>· ruggestuurd. Eén der nog overgebleven vier manschappen
l@H was door een Kozakkenlans in den arm gewond.
OOP Met den sergeant aan het hoofd, sloop de patrouille door `
¤g· het lichte pijnboomenbosch. In de verte hoorde men den 2
Cl<·>1` donder van zware kanonnen. Hier en daar knetterde een `
0€· verwijderd zwak geweervuur, vermengd met het blaiïend
PGB geluid van onderbroken gehamer der mitrailleurs. Het ge-
md . kraak der zware kanonnen deed zich hooren als een gol-
FGH vende barstende donderslag, aangroeiend in hevigheid en
ï_@Y· dan afnemende alsof het geluid zich verspreidde met gewel-
‘1g@ dige toongolven over het gansche luchtruim, om dan plotseling
’@1?­ onder eene vervaarlijke ontploffing uiteen te springen. 4
ïên Het was nog een heel eind tot waar de Duitsche linies ‘
•Od­ lagen, en de sergeant moest er aan gaan denken, een plek
­· _ te vinden, waar zij den nacht konden doorbrengen. Anders
THIS liepen ­ zij gevaar in handen te vallen van rondtrekkende
hQ@ vijandelijke patrouilles.
l)1J Afgemat en hongerig strompelden de manschappen achter l
F16- den sergeant aan. Op gindsche heide lag een heuvel, met
dicht geboomte begroeid. Daarheen wilden zij gaan, nadat
Gêd zij aan den rand van het bosch eerst hadden halt gehouden
WMF en door sterke prismakijkers den omtrek hadden geinspec- l
teerd, of er ook vijanden te bespeuren waren.
ede, Op de heide zag men een kadaver van een paard op
9«lS den rug liggen, de pooten staken omhoog.
dëïl Toen de sergeant en zijne menschen op den heuvel waren
aangekomen, konden zij tot hunne bevrediging oonstateeren,
dat de bodem aan den overkant uit een moeras bestond, t
dat in een laagland tegen het bosch grensde. De heuvel ;
scheen bij uitstek geschikt voor rustplaats, en men liep hier j