HomeBarbarenPagina 74

JPEG (Deze pagina), 937.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

. .­­«
. till e .
72 · t .
z t ’
begint onwillekeurig de patronen te tellen, welke hij zien
‘? kan. Een oneven getal brengt geluk aan. Een, twee, drie, H
zeïl-ïëerla - hoera !" Een jubelkreet van joelende wilden
wordt opeens hoorbaar. In een ongeregelde bende komt op
”l§l eens een horde van wel vijftig wilde ruiters, met ruige
Q gil . pelsmutsen op, in vliegenden galop uit het bosch stuiven.
Z · Lansen flikkeren, karabijnloopen glinsteren en sabels worden
gezwaaid. Het zand stuift op als een stofwolk. Er valt een
schot aan den boschrand. Nog één. De kogels fluiten. g
getäïäzïïïaïïkäedätïätêïäiäiZïïêtjtirïïteïäïnïïêtbtiëi
1 gg .g· ' , . i
T? jl r den duim op den afvuurknop, kiest hij zijn mikpunt onder
de hoeven der galoppeerende paarden. De luitenant wacht
ij ademloos op het komende geklapwiek van de ,,maaimachine." i
gë Hij is meer dood dan levend van spanning. Maar de kapi­ ‘
` tein is een goed schutter en voelt zich zeker van zijn schot. .
ll Mocht hij zooeven nog overijld hebben gedacht, thans is hij
_ koud als een stuk ijs.
;E Driehonderd meter. Het vizier zakt nog steeds langzaam .
onder de hoeven der galoppeerende paarden. Nu waagt hij l
het niet, de Kozakken dichter te laten naderen, Hij drukt
den afvuurknop in. Rrrrrrr! Het woedende roofdiergebrul
;t alg van een machinegeweer barst los over de heide. De kogel-
Qg regen geeselt het zand met rookende striemen tusschen de
paardenhoeven, làeen en weer d-d rrrrrr! - stijglt inD de
j W: com acte massa er voortij en e ieren en mense en, oo-
Q2 delijl; getroffen paarden en menschen rollen in het zand. Ԥi
Anderen rijden over hen heen, vertrappen hen. Rrrrrrrl ·-
i A Onverbiddelijk velt het machinegeweer. zijne slachtoffers ter , ‘·‘_
itt aarde, van links naar rechts maait de lugubere zeis van
. gt den dood, met ratelend geklapper van de mitrailleuse. .
gl; Rrrrrrrt Paarden steigeren, slaan op hol met doodelijk ge- ‘
T troffen ruiters. Bruin­gele armen en beenen met roode Ko- _
‘ E zakken-onderscheidingsteekenen zwaaien door de lucht. Men- t
ë schelijke lichamen wordän over vallende paarden heen
g ` geslingerd, vertrapt, en oodelijk gekwetst. Rrrrrrr! Half-
doode en levende menschen rollen tusschen spartelende F
§ Fl, v paarden en slaande hoeven. De kogelregen geeselt hen aan `
gg n l = lg stukken. Rrrrrrr! De zeis des doods gaat voort met maaiende
rookende zwaaien van lood, vervolgt de vluchtenden als het
schijnsel van tastend zoeklicht. Rrrrrrr! De laatsten wenden
ci Tl i = 2 l
ala l;__;_“ gg gg _ . _ . ·­.. i