HomeBarbarenPagina 70

JPEG (Deze pagina), 950.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.28 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

" ~
gtlï i
iï i A 68
» lë` T
li t · uit te voeren. Wat hij roept, weet de waarnemer al lang.
1 . Het is hun geluk, dat het vliegtuig nog op groote hoogte
’ is. Als de motor heelemaal zou stoppen, hebben zij het toch "
_ altijd in hun hand, eene landingsplaats binnen een groot `
,j i rayon uit te kiezen. Maar juist hier schijnen in deze land- _,
gg streek weinig menschen te zijn, en daar de motor steeds
li êï I slechter werkt, besluit de bestuurder, zoo vlug mogelijk te
- landen. Moerassen en bosschen liggen beneden hen. Ook
, ` zijn er hier en daar harde stukken gronds. Hier precies j
ël I moeten zij terecht komen, wil er voor hen kans bestaat, f
tt al i later weer op te kunnen stijgen met het vliegtuig. Eerst
g maakt de bestuurder een draai boven een dicht bosch, alsof "
tïi iï? ze gedwongen waren, daar te landen, om mogelijk hen
ll li vervolgende vijanden op een dwaalspoor te brengen. De
l motor zwijgt en de vliegmachine daalt in glijvlucht in het .
ïï ‘, bosch, maakt echter een bocht achter een heuvelrug met [
j hooge beschuttende dennen, strijkt als een adelaar over een
‘l laag dennenbosch, zweeft boven een zanderige heide, raakt
j den heuveligen zandbodem aan en rolt met groote sprongen
gl en harde schokken een eind door. Ze drukt de wielen diep
in het zand en blijft met een hevigen schok, welke de beide
il ig. inzittenden naar voren werpt, staan.
[ Vliegensvlug klimt Luitenant M. uit zijn zitplaats, trekt
zijn zwaren vliegeniersjas uit, smijt zijn helm en bril af. Geen
Q; il mensch te zien, doodsche stilte heerscht er rondom hen. Hij
Y . zet zich aan den arbeid, om het gebrek op te sporen.
ïê De kapitein blijft op zijne plaats zitten, met het machine-
Q3; geweer voor zich. Hij rukt het sluitstukje van het wapen
il `Q open, grijpt een patroonband en legt dien in den openge-
1; klapten bandhouder, repeteert één patroon door het sluiten
""f « van het sluitstuk in den loop, ziet voor de veiligheid na,
E i of de patroonbanden klaar zijn. Ziezoo, nu kan hij een
‘ i ’ vijandelijken aanval afweren, wanneer er maar geen infanterie
1 komt opdagen. Onderwijl repareert de bestuurder den motor.
l V, Zou het hem gelukken? Anders moeten zij het vliegtuig c
Z; * vernielen en maken, dat ze uit de voeten komen. Nimmer i
._ Q mag het vliegtuig heelhuids in handen van de vijanden vallen. T
, Y De bestuurder zoekt naar het gebrek, terwijlgroote zweet- _
V , druppels op zijn voorhoofd parelen. Wat kan er in ’s hemels-
·; naam toch aan de machine mankeeren. De fout moet aan
5 de toevoerleiding der benzine liggen. Aha, daar lekt het
uit de leiding, dicht onder de aankoppeling der leiding met I
1, i 1
. i , li ` . _ f _
.,4. ` _ p « A V·· ;, ..~;=I`l¥ä=~5»ï’­*> ··~···- ‘*· """"’“" "" ``rrr N