HomeBarbarenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 694.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

VOORWOORD.
l > ‘, ,,Barbaren" werd geschreven in een tijdvak van den
.· wereldoorlog, toen de pers der Geallieerde landen zich uit-
· _ sloofde in het bedenken van scheldwoorden voor de vijanden
g van hun land. Na ,,Pruis", ,,Ulaan" en ,,Boche" volgden
, Y ,,Hunnen", ,,Piraten" en ,,Barbaren". Arvid Knöppel be-
` ­ titelde debschetsen zijner indrukken aan het Oostelijk Front
" met ‘,,Bar aren", ten einde vragend te doen uitkomen, ,,wie
[ bedoelt gij met ,,Barbaren"?" Zijn de Duitschers ,,Barbaren"
of wie verdienen dien naam? '
De indrukken van Arvid Knöppel, opgedaan tij'dens een _
F langdurig bezoek in 1916 als Zweedsch journalist aan het
Gostelijk Front van Duitsche zijde, geven behalve eene·
ll levendige beschrijving van talrijke gevechtsepisoden op vele
plaatsen, gelegenheid om nader te komen tot een begrip
I omtrent den alles overheerschenden toestand van verwarring
I en corruptie, welke het gewezen rijk van den Tsaar heeft jv
g` gemaakt tot een staat van achterlijkheid en wanorde,
` waarin de felste tegenstellingen mogelijk waren door alle
- eeuwen heen.
i Misschien breekt thans het licht door, hetwelk zoo lang
‘ reeds door velen werd verbeid, doch hetgeen hun door
enkelen werd onthouden. Hoe zwaar het Russische en vooral
., het Poolsche Volk heeft geleden onder het tsaristische F