HomeBarbarenPagina 69

JPEG (Deze pagina), 940.60 KB

TIFF (Deze pagina), 5.31 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

67 .
L _ aarde nu omhuld met de zwakke tinten van wazige kleuren. j
d Een landweg trok een lichte streep van geel zand door het
[6 landschap. Kleine donkere schaduwen van een dennenlaan, j
H waarvan de boomen zelf onzichtbaar waren, doch de blauwe j
h slagschaduwen duidelijk tegen de omgeving afstaken, be-
lé M dekten de zandstreep. Marcheerende Russische troepen waren l
is in eene geelbruine marschcolonne langs den grasrand van
,6 den weg te herkennen aan de schaduwen. Uitgestrekte ,
Gt bosschen met zwarte wolkenschaduwen zagen er uit als l
je groote grasvelden in het landschap. Een speelgoed­dorp lag
Gt ginds in het Noord·Oosten. Het bestond uit armoedige lage
m barakken, met een hooge kerk als een pralend gedenkteeken,
,6 de welstand temidden van armoede. De toren glinsterde j
_; als vuur in de zon. Rusland’s armoede en rijkdom. Lompen §
BI, naast zilveren kandelabers en gouden altaarstukken. De
Bu opmarsch der Siberische beschaving tegen het Germaansche {
Dj barbarendom ! i
ck; Nog verder ging de tocht naar het Oosten naar de stad
m IJ., om te zien of aldaar troepen waren gelegerd, dan wel
6,; artillerie en ,,trein." Hier aan het front kon men binnen-
,g_ kort een nieuw Russisch oiïensief verwachten. Zekere ken- "
gg teekenen duidden daar reeds op. Zou het wederom een j
wi nuttelooze opoffering worden van groote troepenmassaïs, =
GD welke in de pan gehakt zouden worden door de zware Duit-
Jts sche granaten, de gelederen gedund door het schorre ge- 1
)G_ roffel der mitrailleurbatterijen. Zouden evenals in de Kar-
BB1 pathen den vorigen winter de stapels van stijfbevroren lijken
ml dienst moeten doen als dekking- voor de stormloopende ï
lit z aanvalsgolven der Russische tirailleurslinies? Het leven, T
mic dat bescherming voor den dood zoekt bij den dood zelf ! - -
iw Maar wat is er aan de hand met de maohine‘?Het knet- i
teren der motorexplosies wordt nu en dan onregelmatig. s
)gG Zou de motor een defect hebben gekregen‘?Een gevoel van r
gG_ schrik en afgrijzen overvalt de beide vliegeniers. De vree-
861, selijke gedachte hier diep in het vijandelijk land te moeten
ml landen, doet hun bloed haast stollen. Gevangenschap en
BXL dood staan voor hunne oogen. Doch zoolang er levennis,
HL is er hoop. Het zal hun toch minstens nog vergund zijn,
en ` een laatsten strijd op leven en dood te voeren.
" _ De bestuurder draait zich om en schreeuwt, dat hij spoe­ i
hat dig moet landen en zal trachten een plek te vinden, waar te
dè voor hen de mogelijkheid bestaat vlug eene herstelling _