HomeBarbarenPagina 68

JPEG (Deze pagina), 940.06 KB

TIFF (Deze pagina), 5.31 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

l t? ' ·
M .
i 66
1 t V ,
·. gen hadden opgegeven, om naar huis terug te keeren. .
ls ïë Wederom kwamen zij, den zandrug aan de rechterhand
i houdende, boven den rand van denneboomen. Daar lag de
gt stelling. Nu zouden ze er spoedig boven zijn. De kapitein
* legde zijne hand op het wiel van het valtoestel der bommen,
{ bukte diep en keek door den richtkijker tusschen zijne
T li ¤ . knieën. Het gezichtsveld van den kijker met het dradenkruis
j . gleed over het wit­wollige meer van boomkruinen, recht toe
ii recht aan op den rechtervleugel der stelling. Nu zou het
ti doel gauw door het dradenkruis loopen. Nog een beetje
vooruit richten. ­- Nu! En zijn rechterhand draaide het
wiel van het valtoestel met een ijzeren greep. Bom op bom
äë gleed uit den valkoker uit den bodem der vliegmachine.
·E i Ze vielen na elkaar door de lucht als groote klompen ­­-
, boempotten zeggen de Duitschers - één, twee, drie, vier
lt! . boem! Een versplinterd dak en verbrijzelde planken vlogen
T! in een stofwolk op, hoog boven de boomen uit. Boem! Boem!
· Boem! De geheele stelling werd opengereten, scheen zich
f om te wentelen en op den rug te komen liggen. Aardhoopen,
§ wisschers, zandzakken, alles vloog in de lucht. Brokstukken
ij ; van kanonnen, doode menschen werden opgedolven en weg-
` geslingerd. Gassen en zwarte wolken kronkelden zich omhoog, i
Ei alsof ze uitgespuwd werden door een vurigen krater. Overal
, kropen soldaten uit de ruines tevoorschijn. Gezonden en
ii l gewonden, allen doodelijk verschrikt, bezield met slechts
, Y ééne gedachte, te ontkomen aan deze hel, om elders be-
i’ ‘· veiliging te vinden. Pas nadat de vliegmachine een heel
i W eind verder was gevlogen, werd het vuur geopend. Een
, machinegeweer braakte een kogelstorm in de lucht uit,
»‘*. « maar kreeg blijkbaar een patroon in het verkeerde keelgat
l i en zweeg, na een hakkend geluid van drogen hoest. La-
gx i Z dingsstoring. ­-
ï , Het vliegtuig hief den boeg omhoog, alsof het een hooge
* ? aanschietende golf ontmoette. Het klom razend vlug, opge-
5 » gi heven door eene onzichtbare luchtgolf, De aarde werd weer
een steile helling. Een granaatkartets sprong onder een
, tg i scherpen knal uiteen in een witte wolk vlak achter hen.
ï ‘ Maar het toestelsteeg en steeg met duizelingwekkende vaart. _
_ ä Q Springende projectielen onder hen, naast hen, en achter hen.
T Duizend meter. - Vijftien honderd. -
Nu stuurde de vliegenier met een grooten boog naar het
, Oosten, dieper Rusland in. Heel diep beneden hem lag de
K jïi