HomeBarbarenPagina 67

JPEG (Deze pagina), 914.69 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

65
H" · een meertje op een windstillen avond. Ze moesten dalen,
Ik . om het vijandelijk geschutvuur uit te lokken. Het gevaar
was wel groot, maar het bevel van den generaal was slechts
Gn voor êéne uitlegging vatbaar. Levensgevaar mag niet worden
F3 geteld, indien het belang van het vaderland zulks eischt.
Zeker was het ook nimmer een overweging voor de Duitsche
DB Vliegeniers, om aan dergelijke beuzelingen te denken, wan-
lor neer het er op aan kwam, een belangrijke vijandelijke j
au " artilleriestelling op te speuren.
lil? Kringen beschrijvend, daalde het vliegtuig en vloog op
en honderd meter hoogte langs de pijnboomen­rij, als een op W
jacht zijnden havik, welke de bochtige rietoevers van eene
_&S_ rivier afzoekt naar den buit. Nog steeds kon er niets ontdekt
en worden, wat opneen verscholen artilleriestelling kon wijzen. l
°a,S De pijnboomenrij lag wollig en wit op den aardbodem, als
hat een dikke streng wol, glinsterend van rijp en ijskegels, Geen l
­ enkele kogel sloeg door de doorzichtige kanvasvleugels van l
lm den tweedekker. Alles was stil en doodsch beneden hen. Maar
dar wacht eens, zag hij 'daar niet een stukje muur door de
mk boomen schemeren, ginds, waar de boomen 1ets minder dicht
31,,8 op elkaar stonden ? Waarlijk, het was een muurtje van ronde, l
ind grijze steenblokken. Neen, het waren zandzakken. Aha, nu ,
,,m_ zag de kapitein duidelijk een bruine verwelkte kleur van
de struiken en daarachter in het hooge heidekruid waren l
lul',] gekapte boomstronken zichtbaar op een open plek. Daar {
gl,. waren de boomen geveld, welke zonder wortelen in de ar- _
dêà tilleriestellingen waren overgepoot. Nog een eindje verder ,
5 daarachter waren diepe sporen van wielen in den drassigen ‘
“gG; Z bodem te zien, splinters van grove planken en koevoeten. *,
Em , Eenmaal attent geworden op deze verschijnselen zag hij nu Q
_ QR opeens nog verscheidene andere vlekken van frisch groen, N
GD t waar geen rijp aan zat, aan de voorzijde der stelling. Deze
` was met zorg met takken en rijshout toegedekt, om de ·
mäu , mondingen der kanonnen te verbergen, voor het geval er
Ja ` gg een brommende vliegmachine naderde, q
[ Op Toen" de vliegmachine de verborgen artilleriestelling ?
gg; reeds lang was gepasseerd, richtte de kapitein zich op en l
kom ,1 boog zich naar voren over den bestuurder, schreeuwde
k in diens oor de gedane ontdekking en de verdere bevelen. j
30 Ze vlogen verder, alsof ze niets hadden opgemerkt, *
1 BD beschreven een grooten boog en keerden om, alsof
van ze, het vergeefsche zoeken moede, alle verdere pogin­ .,
5
l