HomeBarbarenPagina 64

JPEG (Deze pagina), 852.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

i ill
lg 62 e
i hij zich onwillekeurig om en keek over het verlaten vlieg-
X terrein naar ,,hun" vliegtuig en den kleinen hangar. ,
,§lï Op eens hoorde hij plotseling een huilend krachtig ge- `
li druisch boven in de lucht. Een lawine van aarde en zand
vlieg; op ter plaatse, waar de vliegmachine zoo even nog
§ jy ston .
Brokstukken en modderkluiten vallen weer neer op het
vliegveld, en een wolk van zwartbruine dampen stijgt op,
als rook van een offeraltaar ten hemel. _
. ll `i I ,
De order van den generaal. ‘
Qw .
,,De stelling der Russische zware artillerie bij Z. moet
alg I worden verkend." `
A De zeildoeksche . kleppen van den hangar werden open-
., geslagen. Het vliegtuig werd op slappe piepende veeren
ë naar buiten gerold. Handige bedieningsmanschappen schoven
en draaiden het toestel, om het een rechte baan voor het
, l opstijgen te geven. Schroef en motor werden aangezet, om
de cylinders te verwarmen. Zoo stond het groote vliegtuig, j
[ als het ware trillend van ongeduld, gereed om losgelaten
gi 1 te worden voor zijn duizelingwekkende vlucht door de lucht.
Q De snorrende luchtschroef deed een dwarrelende wolk van
rl zand en stroo achter het vliegtuig opstuiven.
3 Nu was alles gereed, de motor liep zonder haperingen.
._ Luitenant M. zat, gekleed in leeren jas, met helm en bril
il lg ” op zijn bestuurderszitplaats in den voorsten stoel, kapitein
V H. stapte in dezelfde uitmonstering in den achtersten. Naast
jh, l" zijne zitplaats stond het machinegeweer, vastgeschroefd in
l een draaibare opstelling. De bommen hingen in hunne hou-
j ders naast elkander voor hem. Vier ,,doodseieren" waren
H. ’ het, met monsterachtige springladingen, waarmee de vijan­ U
[ delijke verborgen artilleriestellingen moesten worden bestookt,
ll: indien het mocht gelukken, ze te ontdekken. Het waren
eieren, die uitgebroed zijn op hetzelfde oogenblik dat ze
E, gelegd worden, onder donderend gekraak en vurig geweld.
S De luchtschroef vermeerderde hare snelheid met donderend
p kabaal. De manschappen hielden het toestel tegen en gaven
ten slotte mee, De machine begon zich over het korte gras
gg; j .
li _ z - - t -