HomeBarbarenPagina 63

JPEG (Deze pagina), 794.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.31 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

61
Drommels, ze moesten toch behoorlijk zwaar beschoten
V zijn geworden.
Vroeger waren ze al goede vrienden, toen zij beiden hadden
gevlogen en gestreden in hetzelfde vliegtuig. Maar nu
waren zij elkander nog meer dierbaar geworden. De gemeen- ‘
‘ schappelijke strijd op leven en dood had hen aaneenge-
smeed voor eeuwig. Beiden zagen zij het leven nu in vroo-
lijke tinten voor zich, beiden droegen zg nu een klein zwart
, en wit lint in hun knoopsgat.
,,We moeten het toestel overmorgen gereed hebben om
op te stijgen, Siewert," zegt de waarnemer tot den be-
velvoerenden onderofficier van het monteurspersoneel. ,,De
Russen beginnen weer onrustig te worden, en onze generaal
moet rapport er over krijgen".
Siewert, die over den motor stond gebogen, richt zich
op en antwoordt:
,,U kunt er op rekenen, luitenantI" ·
Het toestel was op den vastgestelden dag weer gereed
en steeg tegen den middag op. Veilig keerde het tegen den
avond weer terug. Salvo op salvo van vijandelijk geweer-
vuur en de kloppende ratels der machinegeweren verkon-
digden hunne spoedige aankomst. Sierlijk gleed het toestel
tusschen de te voorschijn getooverde springwolken der gra-
naatkartetsen, als een gele reuzen-adelaar omlaag naar het
vliegveld. De handlangers snelden er heen, om de landende
vliegmachine in ontvangst te nemen. Ze raakte den grond,
l kwam stootende op het ongelijke grasveld aangerold,
en bleef na een paar kleine sprongetjes voor den hangar
staan.
Op de plaats van den waarnemer zat een voorovergebogen
officier, onbeweeglijk -. In zijne handen hield hij kramp-
achtig een kaart en een teekenstift. Er was een kogel onder
zijn rechter oor binnengedrongen en had de hersenen onder •
den stalen helm verbrijzeld. Op zijn jong energiek gelaat
lag nog de schaduw van een glimlach, als mat rood op den
laten avondhemel na een bloedigen zonsondergang.
‘ Het lichaam was nog warm. Het leven was pas ontvloden.
- i Toen de doode op een vlug gehaalde baar werd wegge-
- dragen, liep de bestuurder er wezenloos achter. Toen de
stille treurstoet den zoom van het bosch had bereikt, draaide
ä