HomeBarbarenPagina 56

JPEG (Deze pagina), 922.63 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

­ 54
i Ik begon toen een gesprek met den vliegenier. Hij was '
lr vanmorgen van het vliegterrein opgestegen, om zich te
vergewissen, of er groote troepenmachten in de groote
. . Russische vesting Z. werden bijeengebracht. Langzamerhand
kreeg ik een aardige beschrijving van zijn tocht te hooren. j
3 i. Hij praatte openhartig, niet alsof hij met een vreemdeling te
lil', doen had, integendeel, doch hij was van meening, dat de
heele geschiedenis een alledaagsche gebeurtenis was, nauwe- ’
lijks de moeite waard om over te praten. Al zijn collega’s V
iälï zouden dezelfde opdracht minstens evengoed, wellicht nog I
beter hebben volbracht. In zijn eenvoudig verhaal lag een
zoo hooge mate van bescheidenheid als men alleen kan
fägtil ­ verwachten van iemand, die nog ieder oogenblik geroepen .
lfjg kan worden om zijn gevaarlijken plicht met den dood te
bekoo en. . h
Hij phad maar een vlucht van enkele uren ondernomen
V; naar het Russische achterland, hier en daar schaduwen ge-
zien van marcheerende troepen. Eindelijk had hij de vesting
in het zicht gekregen. Hij vloog erheen en maakte eenige
vluchten boven en rondom de stelling. Hij had twee bom- _
men op het station laten vallen, dat overvol was geweest
met uitstappende troepen, tevens had hij een bom temidden
van een marcheerend regiment en twee op een paar Kozak·
kencompagniën laten vallen.
,,Wat vlogen die kerels op hunne ontstelde paarden uit- ‘
een, het leek wel een verjaagde zwerm muskieten. De uit­
werking onder de infanterie was ontzettend, met één slag
scheen er een hap uit verdwenen te zijn. Binnen enkele
il seconden was het regiment weggevaagd. Alleen een paar
dozijn bleven kalm op hun plaats. Maar die hadden geen
FF wil meer, om zich in greppels of onder boomen te verstoppen.
jj Voor hen was het marcheeren en lijden gedaan, voor eeuwig.
· ge Kozakklïn hadden zich nog het vlugst uit de voeten
ëj, unnen ma en". «
Hij beschreef, hoe hunne paarden steigerden, en, wild {
geworden door den schrik, op hol sloegen onder het ranselen ,
en aansporen van vloekende, schreeuwende ruiters. Het
lfä station had stellig zware schade geleden. Heele koppels van
wagens waren omgevallen, en uit de portieren wrongen zich
gl gewonde, van schrik waanzinnig geworden soldaten. Hier
A, en daar had hij brand zien ontstaan, de vlammen sloegen
gj hoog boven de daken uit, met zwarte kronkelende rookzuilen. ,
Eg , f
{ fil
` a`-, Y ,Y_____. _ ,‘ __ , .._._ I ,.,. :.... LW ~J­rL~·­»­·««··-H »··---4-·‘*·"";1’L"“";"'”"""':`l"4‘r;"AAw";"L¢V4); rid fl, dr V