HomeBarbarenPagina 55

JPEG (Deze pagina), 843.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

_ 53 i
. ` degelijkheid zie ik overal op de gezichten der mannen om mij .
[ heen, slapheid en aanstellerij zijn verdwenen, de eenvoudige
g ­ uniform heeft hen aangepast aan den ernst van het slag-
, veld, hunne dagelijksche omgeving.
, Rondom de tafels in deze goed verlichte zaal hadden
. kort geleden nog Russische generaals en oversten gezeten.
_ Hier waren de groote overwinningen en de kleine neder~
- lagen gevierd en betreurd met parelende champagne. J
1 · Nu waren de vier lange tafels bezet door moede, hongerige
S mannen. Oppassers in witte kielen liepen af en aan met
dampende schotels en volle bekers. Eenvoudige, stevige
1; soldatenkost, voor allen gelijk, van den bevelvoerenden
·- . . generaal tot den. jongsten luitenant, vormde het maal. Druk
»­ -gesprek en vroolijke scherts zoemden in de zaal.
Tegenover mij zat een jonge luitenant. Ik zou onmiddellijk
y. het type uit Berlijn hebben herkend, wanneer hij het lint
Q van het IJzeren Kruis in zijn knoopsgat had gedragen.
;, Pas later werd ik de schouderlappen met het vliegeniers­
; onderscheidingsteeken gewaar. Hij zat stil en teruggetrokken
,1 aan tafel, bijna jongensachtig schuchter. Geen wonder, alle
y- overigen aan dezen disch waren mannen van middelbaren
1. leeftijd. Ik zat stil te luisteren naar de scherts en den ernst
van anderen over hunne vroolijke en treurige wederwaardig­
J. heden aan de fronten, over het leven en over den dood.
3- Ik dacht aan alles en nog wat en schonk aandacht aan den
n jongen vliegenier. Hij was zeker pas hier in het Oosten
J, aangekomen en voelde zich nog niet zeevast.
D Opeens wendde majoor X., mün linkerbuurman, zich tot
gl, den jongen luitenant met een vraag:
te _ g ”Wel, hoe is het gegaan vandaag?"
tn ,,Goed majoor !"
gp De vraag klonk meer als vriendelijke belangstelling, dan I
wel om een verhaal uit te lokken. Voor mij echter was
lg Z het van belang, om meer te weten te komen, weshalve ik
ig aan den majoor vroeg, welke opdracht door den vliegenier
m was vervuld. Mijn vraag zou voor buitenstaanders mis-
·S- schien onbescheiden klinken, doch door mijn langdurig
1;, r verblijf in hun midden, beschouwden de oflicieren mij als
gs een der hunnen.
11- ,,Deze jonge luitenant heeft een verkenningsvlucht achter
gp het Russische front gedaan," antwoordde de majoor mij
gn bereidwillig. _