HomeBarbarenPagina 54

JPEG (Deze pagina), 907.62 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

j ·l l ‘ '
l j j
[ Il ; 52 j _
‘ ä
` van een vliegenier dikwijls geen cent zou geven. Nader-
_ j hand heeft de zware artillerie echter hare inlichtingen
ontvangen, hoe en waar de vijandelijke stellingen murw te -
schieten, volgens de kaart der bespiede stellingen. ,
Qi Hoeveel duizenden mijlen loopgraaf en verdedigingslinie
lïjj hebben deze vliegeniers met doodsverachting onder drei-
gend vijandelijk vuur met rood op de kaarten geteekend.
çïlj Met inkt en . .. bloed. Deze kaarten zullen later de getui-
genissen vormen voor de wereld van den onvergelijkelijken
iïl, heldenmoed en de offervaardigheid, waarmee de vliegeniers
hun vaderland hebben gediend. ·
Op zekeren avond zat ik met eenige vrienden in het
officierscasino te Z. We hadden een belangrijken dag door- . i
gebracht, waarin wü veel gruwelijks, maar ook veel op-
bouwends van den krijg hadden aanschouwd.
Het gruwelijkste van den oorlog .zijn de verminkte, ster-
vende en doode soldaten, afgebrande woningen, steden en
dorpen, zwarte ruïnes met een doordringende brand­lucht,
i, akkers geoogst door lekkende vuurtongen van wilde horden :
K0zakken­daden met moord en brand in hun eigen landl
Het opbouwende van den oorlog zijn de heilige offervaar­
digheid, de moed en de zelf beheersching en de trouwe vriend-
schap, welke men op elk slagveld kan waarnemen.
Tot het mooie werk van den oorlog behoort ook de op-
offerende arbeid der ziekenzusters. Wie haar heeft gadege­
slagen, zooals zij helpen, troosten en steunen, heeft een
aangrijpend beeld van de schoonheid in den strijd gezien;
Dagen en maanden achtereen te midden van gewonde en
Z, stervende mannen, als verpleegsters, doktoren en geestelijken,
äi ii hebben zij haar menschlievende plichten vervuld. Maar wie _ _
*j de zielskracht, den moed en het geduldig lijden en sterven "
,_ï van gewonde soldaten heeft gezien, heeft nog veel meer
aanschouwd.
Wij hadden gedurende dien dag heel veel gezien. Mijne ï
ill tafelgenooten naast en tegenover mij, vertrouwd met de
afwisselende tooneelen van den strijd, schertsten en praatten
@1 opgewekt en zorgeloos, zooals dit gewoonlijk in de olïiciers­
,1 verblijven aan en achter het front toegaat. Wie, zooals ik, i
E illi de Duitsche ofücieren heeft leeren kennen vóór en tijdens
dezen oorlog, moet het zijn opgevallen, welk een verschil-
lid lenden indruk zij thans in dezen tijd van bitteren ernst op
il iemand maken. Alle schijn is weggevallen, eenvoud en
H
jiçgä ,
lim ’ s _ , , g , _.._ _ .l..._ M _ .___ ,_.nn_rn,:.n,n en- · « .