HomeBarbarenPagina 53

JPEG (Deze pagina), 907.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.29 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

51 p
Thans weet ik echter, dat ze niet op een pleizierreisje in
Berlijn zijn uitgestapt, doch dat ze zijn geplaatst op de §
, vliegenierscholen om les te geven, naar hunne verkregen
ervaringen, teneinde anderen, nieuwelingen, op te leiden Y
§ en te bekwamen voor het vak, waarin zij, thans leeraren,
hunne sporen reeds hebben verdiend. Hier zijn zij dus in
Berlijn te beschouwen als gevangen adelaars, die snakken §
ä naar v1·ijheid, vol ongeduld om weer uit te vliegen op de
schuimende zee van het oorlogstooneel. De wijze, waarop zij
r hier in de straten rondkijken, met een zekere arrogance, die j
E echter meer toe te schrijven is aan het feit, dat zij over de
menigte heen zien, om ver vooruit hun speuroogen te laten A
A gaan, begrijp ik nu beter. Want hoog boven in°de lucht
, is het gezicht het eenige zintuig, waarop zij moeten kunnen A
. vertrouwen. Het oorverdoovend lawaai van de motor, dat E
als een klopper van duizend hamertjes op hun vliegerhelm i
weerklinkt, het orkaanachtige geloei van de luchtschroef t
. belet hun elke overige geluidswaarneming. Zij ruiken en A
5 voelen niets dan de benzine-lucht van den motor en de
' heete sprenkeling van smeerolie op hunne half vermomde l
i gezichten. Al hunne zinnen concentreeren zich in de ,
oogen. Zij zijn de spiedende adelaars der strijdende leger-
scharen, de alziende raven van Wodan.
Allen hebben zij werkelijk recht op de eereteekenen, ,
welke zij zoo openlijk dragen. Dagelijks, ja soms ieder uur
j hebben ze 'den dood in het aangezicht moeten zien, de
· onverbiddelijke zeis van den knokigen maaier door het
g vallende koren hooren knarsen.
· Wie de oorlogskaarten der generale staven van de ge-
· vechtsfronten eens heeft mogen inzien, begrijpt dan pas,
E welk een arbeid er door deze mannen der luchteskaders is
verricht. Op deze kaarten ziet men, in rood gedrukt, de
ï merkwaardigste teekeningen en figuren aangebracht, linies
en dwarslinies, drakenkoppen en andere dierenvoorstellingen ,
uit een fantastische sagenwereld. Loopgraven en verbin-
-‘ dingsgangen, onderstanden en artillerie­stellingen met hare
gruwelijke spinnewebben van dof­roestig prikkeldraad.
l Alleen dichte bosschen hebben hier en daar een belemme­ l
Q ring gevormd voor den scherpen blik der adelaars, hinder- _
nissen voor de teekenstiften en camera’s der luchtspeur-
honden. Steeds zijn deze verkenningsvluchten uitgevoerd ‘ `
_ onder krachtig vijandelijk vuur, waarbij men voor het leven