HomeBarbarenPagina 52

JPEG (Deze pagina), 827.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.29 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

ä =¤ 50 _
I ker niet terug vond -· wilde opzoeken, passeerde hij de
‘ plaats, waar de luitenant was gesneuveld.
ï De soldaat zat daar nog altijd. Maar nu onbeweeglijk en _
diep voorovergebogen. De korporaal dacht, dat hij van t
vermoeienis was ingeslapen en legde zachtjes de hand g
op zijn schouder. ~
,,Kameraad - -­ word wakker!"
g Maar de slapende verroerde zich niet. Hij was reeds stijf t
en koud. Een kartetskogel had zijn achterhoofd verbrijzeld,
gj; en de dood was dadelijk ingetreden. Hij zat vooroverge­
bogen, zijn koude lippen gedrukt op het voorhoofd van j
zijn luitenant,
Op zijn teenen sloop Miiller weg in de duisternis. ¥
il"
NV `

Adelaars.
Voor de eerste maal zag ik hen in de Friedrichstrasze t
iianeeren. Jonge slanke mannen, die ondanks hun grootte j
toch iets jongensachtigs in houding hadden. Allen waren ;
jjäï; gekleed in hun veldgrijze uniformen en hadden iets van de W
`jj niet­te­imiteeren nonchalance van jonge zeelui. Allen droe-
gZ gen het eenvoudige witte en zwarte lint van het IJzeren j
lt Kruis in hun knoopsgat. Daarnaast zat hier en daar soms ç
een ander gekleurd lint verscholen. Het leek alsof het j l
IJzeren Kruis bij de vliegeniersuniform hoorde. Op hunne l
Q linkerzijde boven de heup droegen ze het sierlijke ovale A
vliegerschild - bestuurder- of waarnemersonderscheidings­ _
teeken - in zilver. En daarboven droegen vele hunner
het Llzeren Kruis zonder lint. ­- Eerste klasse!
jip; [ Ik sloeg hen een tijdlang gade en vond hen wel inte-
li ressant. Toch hoopte ik, dat ze in tijd van actie onder het [
ïï vuur van in de loopgraven opgesteld afweergeschut, te mid- Q
W den der springwolkjes van vuurspuwende granaatkartetsen A;
een degelijker indruk zouden wekken, dan hier op de pan-
toffelparade te Berlijn. Mijns inziens was Berlijn de minst E
ë geschikte plaats voor hen, en zouden de fronten in het i
E Oosten en Westen - vooral in het Westen -­luide hunne
Fl vermanende stemmen verheffen, om hen terug te roepen
Q tot hu-n oorlogsplicht. `
ïä ¤
ïë Li · t
ïä - l
W _ . . . . ·.‘· L , re; q ,.... 5;: ,e.‘ ·-.» O ~ 1..