HomeBarbarenPagina 50

JPEG (Deze pagina), 868.55 KB

TIFF (Deze pagina), 5.38 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

ii; 48
4 :. .
l Schertsende, montere woorden dalen op hem neer, als hij
I i aan de spits meemarcheert. ,
,,Smijt den ransel weg, kameraad! Als je met ons wilt `
ill oprukken, mag je dat gemeste kalf niet meesleepen."
De korporaal ontdoet zich van zijn zwaren last, dien hij Q
g langer dan een halven dag heeft meegezeuld, en legt hem ‘_
f langs den kant van den weg neer. Alle vermoeidheid van Q
‘ den dag van strijd is verdwenen. Het komt hem voor, ij
p gl alsof hij nu een groot leger ter overwinning leidt, ~
l om de dooden, die hij in den met riet en struik- j_
_ §. gewas bedekten poel heeft verlaten, te wreken, om gindsche ëï
' loopgraven te veroveren, welke den ganschen dag dood en
‘ verderf hebben uitgestort over hem en zijne collega’s. Aan *ï
de spits van het bataljon loopende, kijkt hij nog eens om
l z naar de brug, en ziet reeds een tweede bataljon oprukken.
r p Vol trots vervult hem dit schouwspel, immers hij geeft de ‘
‘ richting aan en is hun aller gids. ’
_ · Zwijgende marcheeren zij in het dal langs het kanaal, on- `
j M zichtbaar voor den vijand, elk oogenblik gereed, om in ,
l lange tirailleurslinie zich te verspreiden, wanneer zij ontdekt
j mochten worden. i
l Weldra zou de spits-patrouille der colonne met den kor­
Q ä l poraal bij den poel komen. Hij behoefde er slechts aan te r
l Q denken om het riet weer te hooren ruischen en het moe-
raswater weer kringen te zien vormen onder de zwiepende ‘
1 stortbui van kogelregens. En nog ziet hij elk oogenblik de
2 g witte springwolkjes, welke onder luiden knal te voorschijn §_
y worden getooverd, hoe de granaten in de lucht uiteenbars­ Cg
ë ten, als onschuldige vuurpijlen, welke een knetterenden r
l i vonkenregen uitspuwen. ;i‘
_ ‘ · Met de patrouille komende op de plaats, waar het kanaal
uitmondt in het bruine moeraswater, ontdekt hij aan den
· oever van het kanaal een soldaat, die naast een anderen
’ , zit, die op den grond ligt uitgestrekt. De patrouille ver- ,
haastte hare schreden en bleef zwijgend voor een zonder- ë
linge groep staan. l
Aan den oever zit eenrsoldaat, van top tot teen met slijk
_ bedekt. Het water druipt van zijn uniform, In zijn schoot
ll houdt hij een bleek menschenhoofd, welks blonde, kort- K
_ geknipte haren hij telkens streelt, terwijl hij wanhopig snikt
en een krampachtig schreien zijn schouders doet schokken. ,
‘ _ Naast hem ligt het lichaam van een onthoofd officier. Een Q
r ïä , ·
{ a·l`l I ·