HomeBarbarenPagina 49

JPEG (Deze pagina), 853.93 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

i 47 g
maar op hetzelfde moment ziet hij den spreker het geweer l
_ opheffen en op den gesneuvelden Duitscher richten. Dade­
lijk daarop knalt het schot en doet een kogel den grond l
achter den gesneuvelden kameraad opstuiven. O neen, nu l
_ behoeven ze niets meer te vreezen. De voortreffelijke schutter
van zooeven moet stellig dood zijn. E
De beide Russen loopen vlug naar het lijk van den ,
Duitscher. De ééne steekt zijn bajonet in den doode. De
korporaal hoort het geluid van een doffen stoot en ziet l
het lichaam van den gesneuvelden man slap meegeven, als E
de bajonet erin gestoken wordt en dan weer eruit getrokken.
Eenmaal - tweemaal. Een huiveringwekkend tooneel voor
J hem, die slechts op een honderd pas afstands dit moet
· g aanzien, terwijl hij tuurt over de korrel van zijn geweer.
· ,,Vervloekte schobbejakkenl" denkt hij en mikt op de j
Y borst van den Rus. Hij weet, dat de kogel raak moet zijn. `
r ’ En dan trekt hij vastbesloten aan den trekker. Panglknalt
i ;, het geweer en de Rus valt languit, met doorschoten borst
t F dwars over het lijk, stuiptrekt een paar maal met zijn ,
1 ` beenen en ligt dan stil. X
1 ,,Midden in zijn hart !" denkt de schutter, terwijlhij den
. grendel terughaalt. De andere Rus maakt haastig rechts-
1 omkeert en vlucht, bezeten door schrik, over den heuvel.
e Daar tusschen zijn schouders zal de doodelüke wond zitten.
Pangl Door den zwakken, optrekkenden kruitdamp ziet ‘
.1; v de schutter den laatsten Moskoviet in het zand bijten. p
lt Het volgende oogenblik vliegt de korporaal zelf overeind
D ï en rent er van door, alsof hij vreesde, dat de dooden weer *
er nieuw leven zouden krijgen. Met hijgende borsten kloppend
D hart, badende in het zweet, maar ongedeerd, bereikt hü de
ar ë brug vlak voor de Duitsche linies. Juist toen hij over de
er * brug was geloopen, hoort hij den regelmatigen pas van een
marcheerenden troep, en ziet de spits van een lange marsch-
an colonne naar de brug stappen.
an Bajonetten glinsteren boven groene uniformen en kepi’s
>r­ met zwarte en witte kokardes. Pruisische garde­jagersl
ar Hoera! Dol van vreugde vliegt hij den oprukkenden troep
.gt tegemoet, waar hij terstond door een officier wordt aange-
iig houden. In stramme houding geeft hij alle gewensehte
en. inlichtingen over de vijandelijke stellingen en krijgt daarna
bevel, hen te vergezellen en den weg te wijzen. Met een
at W aanval in de flank moet de vüand overhoop worden gesmeten. j