HomeBarbarenPagina 48

JPEG (Deze pagina), 885.35 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

R'4_g‘r"°""`“"" """”‘”“""’“""·£·;·ï"“ï`;­¥ fY W Y- mr
f
l 46 ;
l lj;
l boven het kopje uitkeek, vuurde Müller, op de borst ge-
1 richt af. Pang! De Russische soldaat stort achterover en _
g ;f», verdwijnt op het moment, dat een tweede zich vertoont.
ë . Bliksemsnel repeteeren. Pang! En met doorschoten hoofd
E zakt ook die in elkaar op hetzelfde oogenblik, dat zijn ge-
l weer in de lucht afgaat.
De korporaal sluipt kruipende een paar honderd pas
verder en glijdt dan als een slang in een granaattrechter
ë naar beneden. Mechanisch trekt hij den grendel van zijn
geweer open en schuift zooveel mogelijk patronen in het
l magazijn. Een, twee, drie! Hij haalt een paar patroon-
l houders te voorschijn, en legt die naast zich gereed. Nu
Z is hij klaar en kan zijn leven nog eene spanne tijds rekken. g
* Ademloos, met kloppend hart ligt hij daar, zijn geweer E
F krampachtig vasthoudend, en wacht gedurende lange krui­
H pende minuten.
Op eens ziet hij een gele Russische soldatenmuts over •
i Q , den rand van den heuvel kijken. Nog een. Zijn er dan ij
t nog twee? Had hij er dan niet twee neergelegd? Hij weet E
het zeker, want hij schiet niet gauw mis op zoo’n korten ‘
afstand. Onbewegelijk ligt hij daar met kloppende polsen
en kijkt naar de twee koppen, die over het heuveltje spieden.
ä Zij gelooven waarschijnlijk, dat de ginds op den grond
§ liggende Duitsche soldaat degene is, die zooeven door hunne
l beide gesneuvelde kameraden werd gewond of gedood.
Een boosaardig lachje glijdt over het baardelooze gezicht '
van den korporaal. Hij klemt de tanden op elkaar en wacht
Q met ingehouden adem, totdat de beide Moskovieten
2 l zullen opstaan en naderbij komen, om hen dan beiden neer
l te schieten. Het mag vooral niet zoover komen, dat een
i van de twee tijd wint, om zich terug te trekken en achter 5
5 den heuvelrand beschutting te vinden, want dan zou Müller #=
l weldra zelf aan de beurt komen.
E Langzaam groeien de donkere silhouetten der beide Russen
ä ‘ boven den heuvelrand. Zij zijn gewaarschuwd door den
. ` plotselingen dood hunner beide makkers en zijn nu voor-
Q zichtig. Het heeft er allen schijn van, alsof die Pruis daar
sê; al dood is of tenminste buiten gevecht is gesteld. Hij ligt
~ immers op zijne zijde, maar zij zien een bruine vuist stevig
‘, het geweer omklemmen en een lange bajonet schitteren.
' Dat zou nog gevaarlijk kunnen worden.
E Een der Russen zegt iets, dat de korporaal niet verstaat W
l 1 ` .