HomeBarbarenPagina 47

JPEG (Deze pagina), 884.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.36 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

45
uit het dekking gevende riet wilde verspreiden, kwam er
_ , huilend en brullend een zware granaat, welke met oorver­ l
doovend gekraak in den poel sloeg. Bij de ontploffing
werden verscheidene soldaten gedood en gewond. Spoedig fi
daarop stormde een Russische troep uit hun loopgraaf naar gt
buiten, om den poel van vijanden te zuiveren, doch werd ]
door het Duitsche artillerie­vuur ten deele teruggedreven.
De luitenant gaf derhave zijn plan op, en beval, dat de man- g
schappen zich zouden verspreiden en hardloopend over het
veld zouden trachten de eigen verdedigingslinie te bereiken.
De een na den ander slopen de soldaten weg, wadende `
door het golvende riet en het roodbruine moeraswater, dat _ i
urenlang vermengd was met menschenbloed, terwijl de
donderwolken steeds lager hingen en het riet ruischte, alsof f
hevige windvlagen er overheen joegen.
Het roodbruine water kookte en spatte, rieten halm en wer- p
' den geknakt en door een verwoestenden kogelregen afgerukt. |
‘ Weldra lag de rietpoel verlaten, behalve dat de gewonde l
luitenant achterbleef met enkele onverschrokkenen, die
` niet waren te bewegen om hun luitenant te verlaten. De f
E soldaten weigerden om hun officier te gehoorzamen, daar ze i
Z hem, ondanks zijn bevel, niet alleen den dood wilden laten i
1 ingaan. Dienstweigering was het, maar van de edelste soort.
Alvorens de laatste soldaten het riet verlieten, droegen g
' zij eenige zwaar gewonden naar den vasten grond, buiten j
den poel, opdat de arme kerels tenminste niet zouden ver- .
j drinken, als hunne krachten zich verder begaven. ;
" Korporaal Müller, in het burgerleven houtvester van zijn ï
i . . beroep, kruipt langs een omweg langs het kanaal, om bij l
‘, een brug te komen, vanwaar uit hij eenigermate gedekt
‘ het beste de Duitsche linies zou kunnen bereiken. Indien
D hij evenals de anderen door den poel wilde waden, danzou J
D hij zich later moeten blootstellen aan het machine- en in- l
i` fanterie·geweervuur op het open veld. j
H Op een klein, laag heuveltje gekomen, hoort hij plotseling
H ' van den rechterkant een paar schoten vallen. Hij voelt een j
)t harden slag tegen zijn ransel en ziet op hetzelfde oogenblik i
'P de hoofden en schouders van drie Russische soldaten achter
9* een kopje te voorschijn komen. Met het geweer in den
lg aanslag werpt hij zich plat op den grond naast het lijk ,
. van een gesneuvelden makker, die in den loop van den dag
18 R was gevallen. Toen het bovenlijf van den langsten Rus ­
ä
j .
l