HomeBarbarenPagina 45

JPEG (Deze pagina), 731.54 KB

TIFF (Deze pagina), 5.31 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

I Ill . i ­
j 43
[1
in de stompzinnige gezichten der gevangenen. Uit hunne
gezichten leest hij slechts vreugde over de redding van hun
` ` leven. Toch zien zijne blikken in die mannen, dat ze dappere,
flinke kerels zijn geweest, dat is zeker waar. Maar liefde li
voor hun onmetelijk vaderland, begrip van recht en onrecht
der zaak, waarvoor zij streden, neen, ze waren hier in
Polen slechts de huurlingen van het regime van den onder- {
drukker. l
De kranke spant zich tevergeefs in, zich van zijne baar i
I op te richten brengt met onzekere tong eenige fluiste- i
v . i
rende, nauwelijks verstaanbare woorden uit, haalt eenige E
malen diep adem en zinkt neer in een bewusteloozen S
doodslaap. Q
Toen de baar in de verbandplaats achter het front aan- ;
kwam, was de stervende reeds heengegaan. l
De ziekenverpleger, die aan het hoofdeinde der baar stond,
meende de laatste woorden van den stervenden onderoffi-
cier te hebben gehoord: ,,Die komen nooit - naar - [
Berlijn ­- nooit ­­ n0oit."
Enkelen van velen.
Over een breed front hadden de bataljons de Russische ‘
I stellingen bestormd. De tirailleurslinies kwamen echter
vanwege het krachtige artillerie-vuur slechts langzaam bij
troepjes vooruit. De vijand had onverwachts groote ver-
sterkingen gekregen, het moorddadige vuur was ontzettend
en het verlies aan dooden dientengevolge groot. De voor-
waartsche beweging werd dan ook spoedig gestaakt. Hier
en daar werden compagnieën en troepen tenslotte genood-
zaakt, zich voor de overmacht terug te trekken in hunne
verdedigingsstellingen. De mitrailleuses der Russen knetter-
den en huilden.
Het geheele terrein van den aanval geleek op eene be-
wogen zee met schuimende golftoppen, in werkelijkheid
I echter waren het kleine, wervelende zandverstuivingen, ver-
oorzaakt door de aanslagen en treffers van granaatkartetsen,
g mitrailleuses en geweren. Hier en daar stoven de woedende