HomeBarbarenPagina 43

JPEG (Deze pagina), 847.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.31 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

- 41 U
mitrailleuses en geweren volgt met lange transportcolonnes. jl
Artsen, ziekendragers en hospitaalsoldaten snellen over jl
het veld met baren en verbandkisten, De gewonden, op {
ï het slagveld verspreid, worden opgezocht en behoedzaam
naar de verbandplaatsen achter het front gedragen. De op-
l passer van den kapitein is al met een paar baren onderweg {
naar de gewonden in den granaattrechter.
Toen hij bij hen was, kwam juist een lange colonne uit !
de voorste Russische loopgraaf te voorschijn. Krijgsgevan­
‘ ~ genen! Het was een sombere optocht van ontwapende man- ‘
nen, gekleed in vuile geelbruine jassen en koddige pels- ,
mutsen. Mannen met stompzinnige gezichten, murw gemaakt
door de verpletterende overmacht van oorlogswee. De ge-
' lederen liepen slecht gericht, en de soldaten strompelden _
als een kudde schapen voort. Voor hen uit, aan de zijkanten f
en achter hen gingen Duitsche soldaten. =
1 · De vier gewonden in den granaattrechter worden wegge­ t
. bracht, juist als de troep Russische gevangenen uit de ver-
overde stellingen begint tevoorschijn te komen.
n Eenige der gevangenen zijn gewond. Wiiidsels, welke het
= bloed hebben opgezogen als vloeipapier roode inkt, zien er
vuil­wit en rood uit. Bij het naderen van den troep, stapt
i men onwillekeurig ter zijde met een gevoel van deernis en
i walging. Een nare lucht van vervuilde menschen, vermengd
­ met ammoniak- en carbolgeuren, komt iemand tegemoet .
, stroomen van deze gevangen soldaten, zoodat men een ge-
t voel van onwel worden moet overwinnen.
1 Als een zwaar gewonde onderofficier - hij heeft een ko-
­ gel door het onderlijf en een granaatsplinter in de borst -
langs den troep gevangenen wordt gedragen, licht hij even
.­ zijn hand op, welke tot dusver machteloos neerhing, en
1 ziet de dragers smeekend aan. Halt! De baar wordt voor-
t zichtig op den grond neergelegd. ‘
e ,,Verlangt gij iets, kameraad ?"
1 De ziekenverpleger buigt zich voorover naar de lippen
n van den stervenden man.
n ,,Staan blijven! Russen zien !" fluistert de kranke omhoorbaar
.­ Zij begrijpen zijn wensch zoo goed, de beide dragers. Hij
l- wil kijken, hoe de zoo juist gevangen genomen Russen
n voorbijmarcheeren, wil hen van dichtbij nog eens aanschou-
;­ wen - eindelijk. Weken achtereen heeft hij alleen hunne
vr kogels hooren fluiten en hunne granaten hooren ontploffen,
l