HomeBarbarenPagina 42

JPEG (Deze pagina), 888.73 KB

TIFF (Deze pagina), 5.31 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

dichte drom grijze soldaten springt van zijn sneeuwleger
[ ä op en loopt storm tegen de loopgraven der Russen. Andere,
l j verder afgelegen tirailleurslinies verrijzen nu ook en ster-
l men voorwaarts, tot den aanval gereed. Nu barst het vuur E
los uit alle deelen der Russische schansen, welke door het Q
g i verwoestende vuur der zware kanonnen nog niet in puin l
geschoten waren. De geweren knallen hunne knetterende
l salvo’s. Een mitrailleuse braakt een zwerm kogels uit, welke
eenige grijze mannen doodt, doch houdt echter na korten
T i tijd op. ‘ ~
g l Hoerageroep, geschreeuw van soldaten, geweersalvo’s
weerklinken, bajonetten glinsteren, en lange linies van
. veldgrijze soldaten banen zich met een waanzinnige haast
{ een doortocht door de zich kronkelende paden der prik- ‘
j { keldraadvelden over de lijken van gesneuvelde kameraden.
F Armen zwaaien. Zwarte klompen - handgranaten -- vliegen
j l door de lucht en vallen in en op de afdaken der Russische ·
. j loopgraven. Hunne scherpe knallen donderen onafgebroken
nl door het ` geweergeknetter. Een paar soldaten sluipen van
g terzijde tegen de stelling op, waar de mitrailleuse weer is
l l begonnen te ratelen. Boemm! Boemm! Boemml en de
i maaimachine des doods zwijgt voor altijd.
S Rijen van Duitsche soldaten dringen tot,dicht aan den
. l rand der borstwering door en schieten in de loopgraven
omlaag. Handen met witte doeken wuiven boven de borst-
wering. Hier en daar geven heele rijen Russen zich over.
aï Commando’s worden uitgeschreeuwd, het geweervuur staakt
§ voor eenige minuten, verwijdert zich blijkbaar. Wederom
hoort men hoera­roepen. De stormvloed rolt voort, over-
i stroomt andere loopgraven.
ë Zonder onderbreking stroomen versohe Duitsche aanvals-
l jl golven door de vernielde prikkeldraadversperringen en dalen
l in de veroverde stellingen af. Het krijgsrumoer verwijdert
zg zich steeds meer, evenals het gedruisch van voortrollende
‘ brandingen van een afnemenden stormvloed. De hevigheid
j van het geschutvuur en het springen van granaatkartetsen
E nemen toe. De zware artillerie­projectielen vallen nu in
~ Q; meer rechtlijnige banen, gedirigeerd door eenen in de na-
; ll bijheid der artillerie­stellingen zwevenden waarnemingsbal­
lj lon. Mitrailleurafdeelingen rukken aan. Met hun tweeën
ä dragen de manschappen hun wapen, waarmee ze sprongs-
il gewijs voorwaarts komen over het slagveld. Munitie voor
2 · ä

lil? . . . · i a