HomeBarbarenPagina 39

JPEG (Deze pagina), 856.43 KB

TIFF (Deze pagina), 5.34 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

37
Een paar rnitrailleuses ratelen ginds in de vijandelijke
stellingen. Zij verspreiden telkens een scherm van kogels,
‘ zwijgen nu en dan een poosje wegens ladingstoringen. Men
ziet hunne kogelzwermen de aanstormende tirailleurslinies l
geeselen, begeerig verderf strooiend over de dan weer op j
den grond liggende schutters, die zich diep in de sneeuw,
plat op den buik liggend, weer ingraven, wachtende op ,
den dood of op het teeken om de vijandelijke stelling j
weer dichter te naderen. En boven hen ontladen zich steeds i
nieuwe witte wolkjes van granaatkartetsen, welke druppels j
; gloeiend lood omlaag doen sproeien. j g
I Maar ook de kogelregens van in de flank schietende
, ‘ Duitsche machinegeweren strooien telkens hunnen doode-
lijken last uit over de schietgaten der Russische bastions, è
· trachten door de openingen in kleine aarden ,,spuitgaten"
door te dringen. Overal waar nog levendig vuur vandaan l
g schijnt te komen of een opening zichtbaar is, vliegt de j
looden dood met klapwiekend gehuil binnen, als lichtkegels
j van een zoeklicht, welke tasten naar het doel, om het, ,
eenmaal belicht, niet meer los te laten.
Kapitein D. ligt reeds met zijn eerste tirailleurslinie op
niet meer dan tweehonderd meter afstand van de stukge­ f
schoten Russische prikkeldraadversperring. Zijne mannen Q
. schieten methodisch tusschen de zandzakken, welke de
smalle schietgaten der Russische loopgraven omlijsten. De I
g met sneeuw bedekte grond is weer bestrooid met aarde, en
hier en daar ziet men de donkere plekken der granaat-
à treffers. j
g, Nu springt de kapitein op, en als één man verheffen I
zich zijne tirailleurs en stormen voorwaarts. Doch niet allen,
want hier en daar blijven doode of gewonde mannen on- 3
, ä bewegelijk liggen in de sneeuw. Een granaatkartets springt
I plotseling boven den kapitein. Een kogel verbrijzelt zijn 3
' j voet. Hij wankelt, blijft achter en valt languit in de
' sneeuw; maar zijne menschen liggen reeds in een nieuwe
I Ii keten vlak voor de Russische draadversperring. I
Q Een luitenant voert hen nu aan. I
' De kapitein kruipt terug naar een grooten granaattrech­
ter, welken hij zooeven was voorbijgerend. Al kruipend is . I
` tij het een heel eind. Dikwijls moet hij in de sneeuw gaan I
` liggen, om weer krachten te verzamelen. Rondom hem
1 .. . . I
j slaan de granaten onophoudelijk in, sneeuw en kluiten j
.0 ; ,
I
I
E . t. I