HomeBarbarenPagina 36

JPEG (Deze pagina), 875.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.45 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

Q ;,` " ` l M im ......-..-..,,__.__._________v_r___, _,
h 34 l
l .
pioniers reeds begonnen, op, zoo weinig mogelijk de aandacht
l trekkende manier, uitvalswegen in het eigen prikkeldraad
g te banen, waar doorheen de aanvalscolonnes op het voor- r
_ gelegen terrein konden voorwaartsrukken, ten einde zich in l
E tirailleurslinies te kunnen verspreiden. In de loopgraven
maakte de infanterie zich gereed voor den komenden storm- i
j aanval. De lieden moesten elkaar beschreeuwen, om zich
è te midden van het vreeselijke lawaai van het kanonge­
C bulder en de ontplofiingen verstaanbaar te maken. Veld-
r telefonen rinkelden in de artilleriestellingen, opgebeld uit I
ï loopgraven, waarnemingsposten en kabelballons. De vuur- a
I uitwerking werd gerapporteerd, het vuur werd geleid, nieuwe K
doelwitten uitgekozen en opgegeven.
j De granaten der Russische artillerie vielen hier en daar in Q
j de Duitsche linies en richtten veel schade aan. 2
Toen het tegen twaalf uur liep, nam het vuur der Duitsche
batterijen in kracht toe. Het overweldigend gedon.der der
mortieren vermengde zich met de korte doordringende
knallen der zware artillerie. Nu en dan hoorde men het I
· geklop van verborgen machinegeweren als een ratelend E
,,takke­tak" van mechanische klinkhamers. Een paar reuzen- t
_ bommen sloegen vlak achter elkaar in de voorste Russische ;
j loopgraven. Afdaken, wapens, menschen werden in de lucht "
« geslingerd en regenden naar beneden, vulden loopgraven en l
j verbindingsgangen.
§ In de Duitsche loopgraven stonden de mannen zonder
T ransel gereed voor den stormloop. De bajonetten glinsterden
op de geweren, als vurige tongen. Nu zouden ze eindelijk
g op de Siberische schutters stormloopen, die de stellingen is
op gindschen heuvel bezet hielden. ig,
. Zwijgend stonden de soldaten, tegen den voorwand der l
i loopgraven geleund, wachtende op het slaan van de klok, `
waarop de aardbeving, welke alles rondom hen deed schud- I
den, voor een oogenblik zou ophouden. De zenuwachtigheid
* steeg, naarmate de tijd dichter het middaguur naderde. o;
; Alle deze mannen hadden reeds meegevochten en hun
vuurdoop in de geweldige veldslagen in Oost­Pruisen ont-
; vangen, zich den weg naar het Oosten gebaand onder eene ·;
i wanhopige worsteling door half Polen, waren getuigen ge- ,
weest van de gruwelen, welke den hedendaagschen oorlog
t kenmerken. Kameraden en vijanden hadden zij om zich heen
* zien vallen, en zelf waren zij ontelbare malen bereid ge-