HomeBarbarenPagina 35

JPEG (Deze pagina), 882.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

‘ l
li
l
zonde jongens, en wachtten, tot de beurt aan hen zou komen.
, Aan dezen vervelendenloopgraafoorlog zou eindelijk een einde
" worden gemaakt, ze zouden ook hier in het noordelijk deel
j van het front moeten toonen, dat ze evengoed als hunne
makkers op het Zuidelijk gedeelte van het Oostfront kon- ¥
, den oprukken. i
Over hunne hoofden heen huilden de projectielen der §
eigen vuurmonden. De lucht was vervuld met snorrende, §
i fluitende, zoemende en huilende geluiden. De grond van het ­
voorterrein der Duitsche loopgraven was een ziedende hek- g
’ O senketel, waar de aarde bij het inslaan en ontploffen der
granaten in beroering kwam als een door storm opgezweepte
zee, vol met brandende koppen en onderzeesche rotsen,
‘ waarover het water krult. Rookwolken stegen omhoog en
ë de kogels der granaatkartetsen vielen als zware looden regen-
I druppels op de stellingen neer.
l Ginds boven de Russische prikkeldraadversperringen en j
p loopgraafdoolhoven barstten onafgebroken reusachtige wolken ' .
l; van rook en gassen uiteen. De geweldige projeotielen der ‘
{ mortierbatterijen vielen als gloeiende hemelsteenen uit de
1{ lucht. Het afgaan der zware kanonnen deed de omgeving
schudden, en de lucht trilde onder het razende trommel-
vuur. De grond beefde. Grauwzwarte wolken van spring- 5
ladinggassen schoten bij de aanslagen der reuzen­granaten
omhoog, stegen tot boven het bosch uit, werden rookzuilen,
die zich uitdeinden en naar boven toe oplosten in kleinere
rookkolommen. Voor korte oogenblikken bleven ze als het
ware loodrecht boven de boomen der heuvelruggen staan,
· in als de schaduwen van hemelhoog groeiende, uitgerafelde g
4 populieren. Flarden van prikkeldraad, zandzakken, men-
l schelijke lichamen, aarde, alles werd in de lucht geslingerd, l
~ i regende dan weer neer als bij een vulkanische uitbarsting.
De grond werd door de gevleugelde ploegsoharen volledig
veranderd in een omgeploegd braakland, werd geëgd door
den staalregen van granaten en de hagelvlagen der looden
kogels van granaatkartetsen. Boven de stellingen schoten
telkens felle vuurstralen uit, te midden van dichte nevelen
van gas en damp. De vijandelijke verdedigingslinie aan de l
overzijde van ,,niemandsland" was met loopgraven en mitrail­ g
leur-stellingen één brandende rookende hel. Overal granaat-
, treohters, overdekt met iets, dateensmenschen was geweest.
Aan den buitenkant der Duitsohe loopgraven waren de
< . 3 2
·
ï· 4
._,.. r v i