HomeBarbarenPagina 33

JPEG (Deze pagina), 845.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.18 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

l .
j 31 ï
1e 3 ,,120.000 man betaald." Of zijn toorn voortsproot uit oprechte
boosheid of een andere reden had, zeide de verteller niet.
·I'1 1 ,,In het vestinggebied hadden zich vlak voor en na de
18 , ,,overgave een groot aantal marodeerende Russische soldaten
lê § ,,opgehouden, De huizen, welker bewoners zich konden j
’d tf ,,afkoopen, lieten zij onaangeroerd staan, de andere werden
‘d ' ,,geplunderd of in brand gestoken."
=I1 j Wij zagen op onzen auto­tocht verscheidene huizen, die Q
C1, met krijt waren gemerkt en zonder meer geplunderd en ver-
111 ‘ brand zouden moeten worden, waartoe de roovers intusschen
ï· later geen tijd hadden gevonden, daar de oprukkende Duitsche ,
18 soldaten hen te vlug op de hielen hadden gezeten.
1- , Het geheel toont de moreele degeneratie, welke van onder
=1J tot boven op den voorgrond treedt. De bewoners van het j
1‘· P eigen land worden niet veel beter behandeld dan die in
111 het vijandelijke land.
Onder een plasregen reden wij op den namiddag door
B· Nowo Dwor. Armzalige barakken, aan rijen langs de smerige
lê slecht geplaveide straten opgesteld, waarin kuilen en geulen
l ware verzamelplaatsen vormden voor mest en stinkend
11 water! De bewoners schenen zich volkomen aangepast te
11 i hebben bij hunne omgeving. Een marktplein was er ook,
P- j en het zag er ongeveer uit als een mestvaalt van een slecht _
18 ä beheerde boerderij. De lucht was walgelijk, de stemming
1- droefgeestig.
11 Wie voor zijn verder leven naar zoo’n plaats wordt ge-
1‘· zonden en op zulk een dag als vandaag daar aankomt, gaat,
D dunkt mij, dadelijk op zoek naar een eind touw en een
11 _, stevigen haak. Toch zijn er in Polen zelfs nog grootere
SG steden, welke geen waterleiding en geen rioleering be-
ZG § zitten!
?S Des avonds bereikten wij Warschau en reden langzaam
P · aan van Praga af, te midden van een heen- en terugkee-
Q renden stroom van voertuigen en voetgangers, over de nieuw
Et opgerichte, electrisch verlichte Beseler­brug.
, Dicht daarnaast lag de door de Russen vernielde spoor-
1- wegbrug, met hare enorme spanning ten deele in het water.
>@ j Ginds waren massa’s Duitsche geniemanschappen en werk-
11 al lieden druk bezig. Het slaan der hamers en het kloppen
H l der klinkmachines daverde als onafgebroken mitrailleur-
il vuur. Dag en nacht, bij daglicht en electrisch licht wordt
·1‘ doorgewerkt. Eene nieuwe reuzenbrug wordt over de stuk-