HomeBarbarenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 872.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.18 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

i ë x
` 30 T
aanschouwelijke wijze een beeld der heerschende Russische 3
. toestanden.
,,De vesting­commandant raakte bij het uitbreken van i
,,den oorlog volkomen de kluts kwijt, en liet verscheidene {
,,forten, welke nog niet geheel klaar waren gekomen, in de §
,,lucht vliegen. De groote staf van werklieden, vertrouwd tf
,,en getraind onder veeljarige vestingbouw­praktijk, werd '
,,ontslagen en weggezonden. Na eenige maanden had men j
,,er spijt van en begon men weer opnieuw op te bouwen,
,,hetgeen men tevoren had doen springen. Toen ontbraken ‘
,,er echter geschikte werkkrachten, en was men genood-
,,zaakt met minderwaardige hulpkrachten te arbeiden. Twee
,,roebels kregen de werklui als loon, maar verrichtten nau­ A
,,welijks iets anders dan handlangersdiensten voor de in den T
,,omtrek woonachtige boeren. Bij hen verdienden zij ander- H
,,halven roebel, en verbeterden op die manier hun dagloon
A ,, aanmerkelijk.
,,Proviand, onder anderen visch, kwam in bedorven toe-
,,stand aan, en heele wagonladingen moesten in naast de
,,rails gemaakte kuilen op het station worden begraven. <
,,Vierenveertig duizend koeien en ossen werden op den
·; ,,oever der Weiclisel bijeengebracht en moesten zelf hun l
3 ,,voedsel zoeken. Na enkele dagen was alles in een modder- E
,,poel veranderd, en het loeien van het arme hongerige vee ä
J ,,was heinde en ver te hooren. Op bevel van den com-
. ,,mandant werd de groote kudde daarna in kleine kudden
~ ,,van 8000 dieren verdeeld onder toezicht van een onder-
Q ,,ofticier met de noodige manschappen. Voor elk dier werden
_· ,,30 kopeken per dag voor veevoeder verleend. De soldaten _,
,,behielden het geld en de dieren moesten op ellendige wijze
§ ,,van honger omkomen. In zeer korten tijd was de groote g
T ,,kudde verdwenen. Overal lagen de opgezwollen kadavers
g ,,der verhongerde dieren. Nu was alles stil en verlaten op ·
. ; ,,de groote grasvlakten. Q4
= . ,,Geruimen tijd moest de bezetting der vesting met het
F ,,vleesch van dit doode vee haar leven rekken. ,
_ ,,Toen de vesting viel, vroeg de gevangen genomen Rus-
,,sische commandant naar het aantal der gevangen gemaakte
,,Russische soldaten. Hij kwam te weten, dat dit 85000 man »l
P ,,bedroeg, doch wilde het niet gelooven. Toen men hem l
] ,,later ervan overtuigde, dat dit aantal juist was, werd hij
j _. - ,,woedend, Hij had maandenlang soldij en voedinggeld voor
a . » l