HomeBarbarenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 885.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.18 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

A 29
liggen. Naast de aifuit lag een reusachtige Russische officier j
n met een lichaam van volmaakte schoonheid. Als een van ;
* zijn voetstuk afgeslagen Grieksch godenbeeld, lag hij op zijn
rug, zijn gebalde vuisten boven zijn hoofd geheven, zijn i
gezicht zwart berookt door verbrandingsgassen. Zijn oogen
staarden uitdagend en moedig naar den hemel. Op zijn
lichaam waren geen andere wonden te zien, dan ontvel­ A
_ lingen ter linkerzijde van bovenarm, dijbeen en kuit door
granaatsplinters. Naast hem lag op zijn gezicht een Rus-
sische artillerist, met beide handen krampachtig om den
rechterarm van den oflïcier grijpend. Zijn hoofd was kaal
en de schedel als doorzeefd met shrapnell­kogels. Aan den
anderen kant van het versplinterde kanon` lag een derde
Rus op zijn knieën, met zijn gezicht op den grond. Zijne
handen hadden zich op het moment van den dood diep in
~ den grond gegraven, alsof hij zich nog zoo lang mogelijk
aan het leven had willen vastklampen. Een granaat had
het bovenste deel van zijn hoofd ter hoogte van de oogen
weggemaaid.
Achter de stellingen was het bosch, gegeeseld door een
hagel van granaten. Gevelde boomen bedekten den bodem.
Wanneer men van de forten uit over de uitgestrekte prik-
, keldraadvelden keek, meende men op een klein eiland te
staan te midden van een groot meer van riethalmen.
l Beneden in de groote gewelfde betonverblijven heerschte
een vreeselijke stank. Men zou eerder kunnen veronder-
stellen, dat hier varkens hadden geleefd dan menschen. Het
, legerstroo verspreidde een walgelijke lucht en wemelde van
, kruipend en springend ongedierte. Een vreeselijke stank,
l j welke hier en daar van onder puin en aarde liggende dooden
, i opsteeg, verhinderde den bezoeker om verder te gaan.
I We tuften nu in de richting van de citadel, om over de
I E stad Nowo Dwor naar Warschau terug te keeren. De waarde
Z ,,, van opgebroken spoorweglijnen en verwoest rollend mate-
j rieel liep in het ongeloofelijke, en niet minder de gewel-
{ g dige hoeveelheden proviand en andere buit.
f Onder weg stopten wij bij een nederzetting van een ge-
. boren Duitscher D., die nabij Nowo Dwor een groot land-
' L goed bezat en een ander in de buurt in pacht had. Deheer
E D. had sedert tal van jaren in deze plaats gewoond en kon «
, d nauwkeurig vertellen, hoe het er in Nowo Dwor voor en
L tijdens den oorlog was toegegaan. Zijne verhalen gaven op
L.
ä ss