HomeBarbarenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 859.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

j 27
daar, alle goed onderhouden en met zorg met smeerolie
gereinigd. Slechts weinige ervan waren beschadigd.
i Daar stonden ze nu, die honderden vuurmonden, welke
’* i kort geleden hun toorn tegen de oprukkende Germanen
j hadden uitgespogen, welke den bodem rondom hadden doen
schudden en de geheele omgeving weken achtereen in rook
en vlammen hulden. Allen zijn ze nu met stomheid ge-
slagen door de overstemming der zware Duitsche en Oosten-
rijksche reuzen-mortieren. De namen Putilow en Obuchow
op de kanonnen verbleeken hier in vergelijking met de
, namen Krupp en Skoda.
j Nu is het doodstil om ons heen. Nergens is een mensch
· te bekennen. Alleen wij bezoekers stappen tusschen deze
eindelooze rijen van tot zwijgen gebrachte reuzen heen,
" welke als overwinningstropheeën. hier tentoongesteld staan.
Nadat wij de zwaar toegetakelde citadel (gebouwd in 1838)
hadden bezichtigd, zetten wij onzen tocht naar de buitenste,
uit sterke forten bestaande verdedigingslinie op den rechter
Weichsel-oever voort. Hier en daar waren groepjes Russische
gevangenen bezig met allerhande ontginnings­ en reinigings-
werkzaamheden. Het neemt veel tijd in beslag, om orde
in dezen chaos, welke nimmer geordend schijnt geweest te
zijn, te brengen. Toen de Duitsche troepen tot in het hartje
van Nowo Georgijewsk oprukten, lagen de kadavers van
meer dan 2000 pas door de Russen doodgeschoten prachtige
paarden in lange rijen, met teugels en halsters, nog aan de
hekken vastgebonden, alwaar ze waren afgemaakt.
Ook heeft men hier zonderlinge grafvondsten gedaan. Na
den val der vesting verklapte een Russische gevangene, dat
in een deel der door hem aangewezen, met kruisen getooide
li graven geen gevallen Russische soldaten rustten, ofschoon
bijna alle kruisen het opschrift droegen: hier rust een
dappere Russische strijder. De graven werden in tegen-
woordigheid van den aangever opengemaakt, en er kwam
inderdaad aan het licht, dat ze groote kisten met ijzeren
beslag bevatten. Hierin bevonden zich onder anderen een
groot orchest van 32 koper­instrumenten, schrijfmaohines,
fotografische artikelen, documenten, met goud bestikte uni- ‘
formen, en een groote kist met St.-George-kruisen. Ook
andere dergelijke valsche graven werden gemeld, maar de
militaire overheid had geen lust, deze te openen en liet ze
onaangeroerd. ‘