HomeBarbarenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 843.04 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

26
` men aangegrepen door een verschrikkelijk gevoel over de
, waardeloosheid van een menschenleven.
1 " Na eenige minuten rijdens bevinden wij ons op de nieuwe l
, houten brug, welke de pioniertroepen van von Beseler over ’* i
de Weichsel hebben geslagen, die op deze plaats een breedte ,
. van ongeveer 400 à 500 meter heeft. Q
_ Midden in de rivier, op de zandbanken, liggen de wrakken
,i van een heele tot .zinken gebrachte vloot van stoomsche-
pen. De alleen hier in Nowo Georgijewsk aangerichte
‘ __ schade omvat zulke fabelachtige sommen, dat ik het maar
opgeef de millioenen te tellen. ,
· Tegen den hoogen, steilen overweg op pufte onze auto j
l met al haar krachten. Door den regen waren de leemach- ‘
tige wegen glad en glibberig, zoodat het bijna scheen, alsof
wij ondersteboven zouden vallen en in de rivier zouden "
· storten.
Beneden ons lag een klein Duitsch stoomscheepje, van
E waaraf eenige duikers in de diepte der rivier afdaalden op
~ zoek naar wapens en munitie, ondanks den Zondag. De
j Russen hadden kort voor de overgave der vesting groote
. " voorraden in de rivier geworpen, opdat ze niet in handen
‘ der vijanden zouden vallen. Dat deze doorzoekingen der
rivier de moeite loonden, toonde reeds het resultaat der
t" eerste weken aan. Onder anderen werden 500 geweren,
w 500.000 patronen en 20.000 kilogram rood- en geel koper
‘ te voorschijn gehaald.
g Nu reden wij langs den heuvelachtigen oever over eenen
, weg, die naar het centrum van het oude Nowo Georgijewsk
i voerde. Ginds aan onze voeten, waar de Narew in de Weich­
t sel uitmondt, lag een geweldig groot magazijnsgebouw,
2 dat er uitzag als een kasteel, en waarvoor de Russen geen r
? gelegenheid meer hadden gehad om het vóór den val der
, i vesting te laten afbranden. 0
l Langs eerbewijzen gevende wachtposten, door smalle, ge-
ji welfde, goed bewaakte poorten, reden wij door de citadel
1 naar de woning van den tegenwoordigen bevelhebber,
.; welke op een hoogte was gelegerr.
¤ Hier bezichtigden wij de in de nabijheid opgestelde
; kanonnen, welke bij de verovering van Nowo Georgijewsk
l in handen der Duitschers waren gevallen. Zwaar vesting-
. en berggeschut naast veldkanonnen, mortieren en houwitsers,
jl mitrailleuses van Russisch en van J apansch maaksel stonden