HomeBarbarenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 851.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.24 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

_ _ 25
_ Nowo Georgijewslc.
l Tusschen leemachtige zandbanken stroomt het geelbruine
water der Weichsel onder een vernielde spoorwegbrug lang-
jl zaam zeewaarts. In sluiers van regen gehuld, schemert nu
en dan de sterkste vesting van Rusland voor ons op met
l" de zwart·wit­roode vlag.
il ' Langs den linker oever voert onze tocht ons naar Nowo
Georgijewsk, welks verouderde vestingwerken en pakhuizen
’ aan gene zijde der rivier zichtbaar zijn.
A We stoppen bij de Alexander­brug, welke de beide oevers
verbindt. Voor korten tijd was het nog een nieuwe, prach-
‘ tige spoorwegbrug van geweldige afmetingen. Nu ligt ze
daar met gesprongen brugpijlers, als het wrak van een
schip boven het water uitstekende. Het ziet er uit, alsof de
brug zich in haar doodsstrijd heeft gekronkeld en slechts
met tegenzin in de rnodderige wateren is verzonken, waar-
over zij zich vroeger zoo trotsch welfde.
_ Aan het vernielingswerk zit nog een eigenaardige geschie-
denis vast. Toen de Duitsche legers naderden, en door den
Russischen Commandant het bevel werd gegeven, om de
brug in de lucht te laten vliegen, dreven de Russische sol-
· daten groote kudden vee op de brug bijeen, teneinde de
brug daarmede te bezwaren. De brug was volgepropt niet
opgesloten loeiend vee, toen de mijn werd ontstoken. Slechts
_ door een toevallige fout aan de lading -­ in Rusland
overigens iets zeer gewoons - mislukte de vernieling,
en het ontstelde, geschokte vee brak los. Een vol-
genden keer gelukte het doen springen goed, zonder dieren-
kwelling.
.- Wij keerden langzaam naar onze wachtende auto terug
` ' op den slecht geplaveiden weg. Men denkt van de afgesleten
_, bazaltsteenen der bestrating te kunnen lezen, hoeveel mil-
`; lioenen Russische soldaten hier als waterdruppels over een
sluisdrempel jaren lang heen en terug zijn gevloeid. Vele
dezer soldaten liggen thans modern in hunne massa-gra-
ïg ven, welke over geheel Polen verspreid liggen, anderen weer
U zijn invaliden of krijgsgevangenen. Men vraagt zich onwil-
l lekeurig af, of alle deze millioenen menschenlevens, die aan
weerszijden in dezen vreeselijken oorlog worden opgeofferd,
i niet beter hadden kunnen worden besteed. En dan wordt