HomeBarbarenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 824.08 KB

TIFF (Deze pagina), 5.24 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

i " _
l 24 j
paleizen met prachtige altaarbokalen in zilver en goud, naast
gx jammerlijke kroegjes vol viezigheid en stank. Bontwerk en
juweelen naast erbarmelijke lompen. Fransche odeurs - Rus-
r j sische laarzenstank. Overvloed van rijkdom - honger en ,
H armoede. Hemel ­- hel! 3
Wanneer men door deze ruinewereld trekt, voelt men
· dat wereldvrede nog voor langen tijd een holle klankmoet jg
blijven. Wie dit met zijne utopische denkbeelden niet kan jl
`ili gelooven, die bekijke Polen eens en den zwarten dood, gj ·
Q welke daar heeft huisgehouden, Polen met zijn verkoolde
puinhoopen van steden en dorpen, zijn velden en bosschen l
ïä, met straten van soldatengraven, met stukgeschoten vestin-
gen en kronkelende loopgraven.
l Over bergen van macadam, verwrongen stalen balken en ­
opengereten roofdierhekken, verbrijzelde kanonnen en mi-
trailleuses schrijden wij langzaam voort, op den terugweg
naar onze auto. Geweren en patronen liggen tusschen opper-
g vlakkig begraven lijken, die een vreeselij ke lucht verspreiden.
Ginds ligt een eenzaam, Russisch soldatengraf met een
dubbel kruis van ongeschaafde planken. Te midden van
het onkruid op den heuvel staat een leege granaathuls, '
welke zoodanig door geweerkogels is doorzeefd, dat ze er
als een grove rasp uitziet. ­
En graven hier en graven daar, overal liggen er strijders .
begraven. Sommigen met enkelvoudige en dubbele kruisen,
andere met helmen en soldatenpetten getooid. Duitsche.
ig graven. Russische graven. En over dit geheel ligt een druk-
kende zwoelte, een met ellende en dood vervulde, bijna ver- ‘
stikkende lucht. Droevig, afschuwwekkend!
Boven de treurige overblijfselen van menschenvleesoh en
levensstrijd vliegen met zware klapwiekende vleugelslagen
eenige vette bonte kraaien: de zwarte duiven en geluks­ M
Zï vogels van den strijd en van het geweld. Een der dieren · Y
l strijkt neer in een door granaatvuur verwoesten populier A
naast ons. Met een paar diepe buigingen schreeuwt ze met
ï5 schorre keel in deze woestenij haar: Kraah - Kraahl- tg
4 ä Hoera! Hoera!
l ‘
G
. Q 7
, ä . te
C Q _
4: