HomeBarbarenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 844.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.17 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

` 23
. kruipt er doorheen. Het volgende oogenblik glijdt hij in
den hoek tusschen de beide rijen punten omlaag.
2 Op die manier moest de kern van het fort worden be·
3 stormd onder mitrailleurvuur, dat de aanvallers als koren
{ voor de zeis van den maaier zou neersabelen.
i VVij vervolgen onze wandeling en staan even later ver-
; baasd, verstomd over de vernielde verdedigingswerken van
3 het fort. Ongehoorde sommen gelds zijn hier in deze puin-
? ` hoopen van ijzer en cement te gronde gegaan. Reusachtige ­
ä bommen zijn met vlammen en dreunen uit de lucht komen
,, vallen, gloeiende hemellichamen, welke den handenarbeid
Q -van menschen, van tientallen jaren, hebben verpletterd, .
platgeslagen en vernietigd. Wanneer slechts een deel van
deze gelden ware besteed aan de ongelukkige, van honger
i schier omkomende bevolking van Polen, dan waren deze
door Rusland grootendeels van Frankrijk geleende schatten
een zegen geworden voor het land, dat zoo verlangend den
" verkwikkenden regen verbeidt om het zaad van den welstand
weer te doen wortelschieten.
i Maar de groote kolos in het Oosten is nog niet zoo ver
met zijn begrippen over volkszorg, waarvan een beschaafde
, naäe heden ten dage mag eischen de goede uitwerking te
on ervinden.
, Men moet werkelijk blind zijn, wanneer men niet inziet, V,
V dat de vroegere overheerschers van Polen alle middelen
, hebben aangewend, om sterke gepantserde uitvalspoorten
ä te maken, waar achter geweldige massa’s soldaten konden
worden samengetrokken. Door het Poolsche land loopen
van het Oosten verscheidene spoorwegen met dubbelspoor
E naar het Westen, wegen, welke zoo soliede en hecht zijn
j aangelegd, dat, wanneer men zich tusschen de beide rails
5 bevindt, men meent op een der groote hoofdwegen van het
wereldverkeer te loopen. En naast deze groote heirwegen
prijken in de verte kerken als kasteelen,met vergulde, door
é · kruisen versierde koepels en torens, glinsterend te midden
E van arme Poolsche dorpen en rampzalige hutten, waar
i vuilnis en ongedierte hun weerzinwekkend stempel op druk-
' ken. Een afschuwelijke lucht hangt er over dit landschap
des doods, zoel en drukkend als herfstnevel boven een
Zweedschen moeraspoel.
ä In het heilige Rusland staan de schrilste tegenstellingen
naast elkander als de dag en de nacht. Schitterende kerk-