HomeBarbarenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 876.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.17 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

ll
1, ·‘ 21
ringsstelsel Siberië en het martelaarsschap van duizenden
· trouwe onderdanen tot één lot smeedde, werd lange jaren
; betiteld met den naam van Vredes­Tsaar!
, Hem ter eere werden die vuren ontstoken!
` § Men waant zich in een afschuwelijken droom, wanneer
men de ontzettende puinhoopen van menschelijke ellende en
ï boosaardigheid om zich heen ziet.
En toch is alles droeve werkelijkheid! Overal liggen ver-
l woeste velden, verbrande huizen en dorpen. Populieren en
ë dennen, verzengd door den zwiependen hagel van granaten,
5 boomen, weggemaaid door mitrailleurvuur, stukgeschoten
loopgraven en prikkeldraad­versperringen, welke menschen
’ _ hier en daar hebben doorbroken als wilde dieren de doorn-
, hagen van een tropisch woud, alles is vernield. In donkere
I zanderige aarde of in karig begroeid grasveld duiden groote
lichte vlekken op aanslagen van granaten.Trechtervorrnige,
diepe gaten zijn het, waar het zand hoog in de lucht werd
geslingerd. Overal liggen granaatkartets­kogels in de omge-
j woelde aarde der loopgraven. Daar is de lood­regen des
I doods neergekletterd, toen de overdrijvende onweerswolken
' der granaten barstten.
Z j Ver aan de kim vertoonen zich de bastions en wallen
_ van Nowo Georgijewsk. Als spinnewebben op een najaars­
C j morgen liggen de vlechtwerken'van prikkeldraad over
` · de eindelooze rijen van piket­paaltjes, huiveringwek­
l kend, vergiftig spinnerag in konden glans van den mis-
' tigen morgen.
[ Onze auto komt steeds dichter bij het fort no. 5, dat op
" den linker oever der Weichsel ligt en den grooten heirweg
[ van Warschau beheerscht, waar Russische legioenen spoedig
? g samenstroomden op hun voorgenomen weg naar Berlijn,
> e ä weldra in onstuimige vlucht weer teruggolfden. Het fort
` l behoort tot de binnenste verdedigingslinie, welkein een
‘ , grooten boog de oude kern der verouderde vesting van Nowo
j . Georgijewsk met zijn wallen en kazematten omsluit.
Thans heeft de vesting van de Duitsche militaire overheid
1 ­ haren oorspronkelijken Poolschen naam, Modlin, terugge-
' kregen. De buitenste verdedigingslinie op dezen oever was
ä bij het uitbreken van den oorlog nog niet voltooid, doch
1 vertoonde hier en daar groote bressen.
; Wij passeeren voorzichtig echte bressen, waar dreigende = __
_ prikkeldraadvelden aan de voorzijde van door granaten los-
lr