HomeBarbarenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 876.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.17 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

s ll
20 1,
men. Tusschen de slanke stammen verhieven zich kleine
V heuveltjes, begroeid met kort op den grond kruipend jenever- _
A boomenhout, dat zwart afstak bij het sehemerlicht in het _
­ bosch. Open woeste velden, begroeid met een karig schim- ‘
_ meldek van herfstrogge, stukken aardappelveld, zwart ver- · l
‘ sehrompeld door vorst, druipnat, vertrapt lag alles, hier en F
W daar omgeploegd, naar het scheen, door losgebroken var-
._ ï kenskudden.
Vol­bladerige populieren staken in waas en nevel met l
` grijsblauwe kleuren af tegen lage heuvelruggen, daaronder g
vormde het geel­witte, glinsterende zand de randen en hel- Q
lingen. §i
, Hier en daar ziet men op de verwoeste velden ineen-
gestorte loopgraven als een gewirwar van hanepooten, van
R opgeworpen zand en aarde, van sprongsgewijs vooruitge­ 2
stormde tirailleurlinies, daar weer steekt een schoorsteen hoog i"
l en statig uit boven een steenhoop van omgevallen zwarte
‘ tegelmuren, een gedenkteeken van geblakerde steenen en
­’ gekloofde balken boven een armzalige menschelijke woning,
i Hier ligt een soldatengraf bij de bocht van den weg met
, een geelbruine Russische soldatenmuts zonder kokarde ;als
, een vogelverschrikker schommelt zij op een stang dreef- §
geestig in den wind heen en weer, schudt het hoofd over ‘
het treurige einde van een bloeiend menschenleven in dienst j
van den witten Tsaar, voor wiens luimen dit leven werd ,
` . opgeoüerd. l
_ Ziet eens ginds achter die oonlissenrijen van zwarte steen- g
ï klompen ­­ verkoolde balken, puinhoopen en schoorsteenen,
‘ die naar den hemel wijzen. Een dorpskerkhof ; want daar
’ ligt een heel dorp boven de aarde begraven. Ginds hebben F
, de vreugdevuren der kozakken bij den terugtocht torenhoog i
_ gebrand; want een Russische terugtocht wordt bijna altijd, p
evenals een Russische opmarsch, met vlammende openlucht-
i j vuren gevierd, zoowel in eigen land als in het vijandelijke.
Dan zweven er vonken rond, als snorrende vuurvliegen in
2 den tropischen nacht, laaien op tegen den donkeren hemel `
, tusschen kronkelende rookzuilen. Zij verkondigen wijd en _
r zijd de macht en de aardsche grootheid van den mach-
_ tigen witten heersoher! Hij, die over leven en dood van
1 alle zijne onderdanen beschikt, wiens keizerlijk woord
, Finland’s heilig gezworen wetten verseheurde, die schuld _
, draagt aan de namelooze ellende van Polen, wiens regee­ ‘
li