HomeBarbarenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 863.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

fl l i
j ie l
vèldgrijze gelederen en ledematen, zoodra de eersten hunner i
Q onze auto gewaar worden. Een stramme wind blaast door E
‘, de grijze rijen -­ de rotten worden gericht - en beweegt
de helmpunten in hunnen grijzen omtrek, brengt orde in
j de tot dusver schots en scheef over de schouders en ran-
T sels achteloos gedragen geweren. Een glinsterende bos blanke
{ geweerloopen verheft zich en steekt bij het in den pas
· marcheeren boven de helmen uit. ­
~ ,,Geeft acht !" dondert de stem van den compagniescomman­
dant; terwijl onze auto langzaam doorrijdt, zien wij lange ge-
lederen van door de zon verbrande gezichten naar ons kijken.
{ Spoedig zijn wij in eene voorstad met sombere straten,
X waar de lucht zwaar en drukkend hangt over barakken,
j, houten loodsen en erbarmelijke planken hutjes. Smerige
' joden, in lange gescheurde kaftans, met volle baarden van
‘ vuurrood tot donkerzwart van kleur, vertoonen zich, zoo p
` ook hier en daar bleeke vrouwen met afgedragen doeken
‘ over hoofd en schouders, ongekamd en ongewasschen, jonge
meisjes met bloote beenen, vaak met witte schoentjes.
g Vieze kinderen spelen in modderige waterplassen naast onte­ ,
vreden, grommende varkens. Dat die dieren hier nog in
leven zijn, verbaast me! - Haastig gaan kippen, met hun
” vlerken klappend, aan den haal. En wat een luchtje stijgt
er op van dit alles! Die lucht, welke aan deze geheele
oostelijke wereld een cachet verleent, die ,,Russenlucht",
welke niet van het ergste vuil, noch van lichaamszweet
[ en wemelend ongedierte komt, is eigenlijk heel alleen af-
d komstig van de laarzen der Russen!
Eindelijk rijdt onze auto buiten de stad op den breeden, met
j leem vermengden Poolschen landweg. We halen opgelucht
diep adem, ventileeren onze longen en reukorganen door
j vochtige koele morgenlucht in te ademen. Wij zijn als uit
` een bedompte verstikkende kelderlucht, waar geen licht
gj lang branden kan, in de heerlijke vrije natuur, met zon
en frisschen wind beland. Dit is dezelfde breede heirweg,
waarop Russische troepen in het begin van den oorlog op-
è rukten naar het hartje van Duitschland, waarop zij tevens,
j · na verpletterende nederlagen bij Tannenberg en de Masoe­
9 rische Meeren, in een panische vlucht terugsnelden, om
zich te redden achter de beschermende forten en wallen
van Nowo Georgijewsk. ‘
Aan weerszijden van den weg stonden lichte, lage pijnboo-
F2