HomeBarbarenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 877.89 KB

TIFF (Deze pagina), 5.16 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

. . ft
is
, tjes in bochten en rechte einden, en ,,Bussen­lucht" ligt
als een onwelriekende adem over de Polenstad. Een weinig ;
l aantrekkelijke atmosfeer. Mijn aan frissche lucht verwende ï
i Noorsche neus definieert nog al die fijne geuren. Binnen i
enkele dagen zal mijn reukorgaan ook wel afgestompt zijn. j
` Deze stank begon reeds in de enorme, met kalk bestreken
i stationsgebouwen van Alexandrowo, waar leege zalen en i
1 eindelooze gangen weergalmden onder de stappen van Duit- J
'· sche militairen. Hij nam langzamerhand toe in Wloclawek
en Koetno en lag in walgelijke en doordringende mate
over de omgeving, toen wü langzaam langs de eindelooze
voorpleinen en gebouwen ­- in bekoorlijken barakken­ en ·
a priëelbouwtrant - voorbij het ,,Weener" station in War- `
schau binnenreden, waar de vieze, stoffige naphta-lampen g
in de nissen hingen, die er uit zagen als met roet bedekte "
_ madonna­beelden. Deze lucht werd nog erger dan een stank W
in de forten en kazematten van Nowo Georgijewsk, waar ·
. de vlooien bij zwermen opstoven en op onze regenjassen »
y neervielen als lichte hagelsteenen op papier. Tenminste, wij
meenden het gehoord te hebben, gevoeld hebben wij het E
achteraf stellig, daar kan men van verzekerd zijn. De stank
‘ was het ergste, toen ik een langen stoet Russische soldaten, ·§
gevangenen van het Oostelijk front, die nog niet ver- ‘
schoond, gebaad en ,,ontluisd" waren, ontmoette.
Onze auto schuift door nauwe straten, over breede wegen
T en pleinen, waar de witte melkglas­bollen der electrische
booglampen aan hunne dunne staaldraden in den buiïgen {
morgenwind heen en weêr schommelen. VVij zijn met ons e
2 zessen in de groote grijze militaire auto. Majoor K., Lui-
# tenant B, Mijnheer K. en ik, en voor ons zitten de beide è
militaire chauffeurs in hun dikke lederen uniformen,
i Bij bochten en hoeken van straten schettert onze signaal- Q
` trompet hare vèrdragende waarschuwingstonen uit. Hier en "
« daar patrouilleeren de jonge mannen der Poolsche burger- ,
‘ militie met hunne rood­witte onderscheidingsteekenen, en `
i het zwakke gedruisch van Duitsche militairen en burger-
voetgangers weerklinkt op de natte trottoirs. ,
¤ Ginds komt een troep soldaten aangemarcheerd. Ze komen .
4 als een breede, grijsgroene stroom uit een straatuitgang te i
l voorschijn. Een flinke groep geharde mannen, die voor
heete vuren hebben gestaan in het Westeii en Oosten. Als
een zacht opmonterend windje komt er houding in de
§
; gä