HomeBarbarenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 787.95 KB

TIFF (Deze pagina), 5.14 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

{ 17 l
, .om medelijden met hen te krijgen, wanneer men naar de
_ arme zondaars kijkt, die er uit zien, alsof ze wegens deze
i betrekkelijk kleine overtreding zullen worden opgehangen.
Ik houd me onledig met mijn camera, want ik vang
een schalkschen blik van den kapitein op, en er glijdt
even een ingehouden lachje over zgn humoristische gelaats­
_ trekken.
Een oogenblik later rolt de wagen verder stadwaarts met
een soldaat op den bok, en kapitein Dieterichs wendt zich
l met een glimlach weer tot mij:
,,’t Is toch een groote dievenbende!"
Zoo gaat onze rit verder naar andere posten, waar zich
gelijksoortige tooneeltjes afspelen. De merkwaardigste
figuren en voertuigen passeeren de revue bij de posten, Daar
komt een groote huifkar aan. Halt ! Het volgende oogenblik
zijn er twee soldaten bij het onderzoeken van den wagen.
Ondertusschen staat er een militair beambte naast, vol trots
over de gewichtigheid van zijn verantwoordelijken werk-
kring. Passeerbiljetten worden nagezien. Passeeren I Nieuwe
wagens komen aanratelen. Doorrijden! Zoo trekt zonder op
r . te houden, dag in dag uit, de stroom van voertuigen op
heen- en terugweg tusschen de bewakingsposten door. Eer-
lijke landmannen, kooplieden en smokkelaars. Lieden, die
‘ het licht niet schuwen, anderen, die aan de duisternis de
voorkeur geven.
De uren zijn omgevlogen. In het Westen is de zon bloed-
rood ondergegaan achter de heuvels. Onzichtbare herfst-
g nevelen stijgen op en doen de landstreek glinsteren met
‘? een konden glans. De oude wallen van `Warschau steken
[ donker af tegen het schijnsel van den vurigen avondhemel, .
j ~ en achter ons ligt de Poolsche hoofdstad met paleizen en
§ barakken, overvloed en ellende, licht en duisternis, eenen
® nieuwen tijd verbeidend. ·
; Verwoesting.
" Een fijne regen daalt neer op Wa1·schau’s smerige, met
houtblokken geplaveide straten en lanen, als zacht vallende
~ ochtenddauw. De rails der electrische tram schitteren flauw-
2