HomeBarbarenPagina 18

JPEG (Deze pagina), 911.19 KB

TIFF (Deze pagina), 5.14 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

16 {
een zanderige bank boven het water uit, waar groote zwer­ L
men bonte kraaien een rustpunt zochten. Rondom scheerden
zwermen witte meeuwen en zeezwaluwen dicht over het
water. Af en toe vloog een zwerm vogels van het glinste­
rende wateroppervlak omhoog, om het volgende oogenblik
weer op'het water neder te dalen.
_ Aan de overzüde der rivier ligt het groote bosch van ·
., Bialolenka en het dorp Brudno, waar voor meer dan 250
jaar de slag bij Warschau, een der merkwaardigste veld-
slagen der wereldgeschiedenis, werd uitgevochten. Ginds
streden langer dan drie dagen de kleine legers van Karel
X, Gustaaf en van den Keurvorst van Brandenburg tegen
een geweldige Poolsche overmacht.
Langzaam wandelden de kapitein en ik, in gesprek over
dien slag, naar onze auto terug, en zetten onzen tocht voort,
rijdend langs een oud klooster en rijen kleine zomerhuisjes,
Russische ofücierswoningen, allen omgeven door grasperken.
. Weldra zien wij de vlag van den eersten Duitschen wacht-
post voor een klein gebouwtje waaien, dat er uit ziet als
een landhuisje en door de mannen zelf is gebouwd. Nadat
de kapitein het rapport in ontvangst heeft genomen en aan
den onderofficier eenige mondelinge orders heeft gegeven,
rijden wij door en bereiken eindelijk een plek, waar c
. een der polsaderen van Warschau op het land uitvloeit.
Hier bevindt zich een grootere militaire post. In de verte
ziet men eenen breeden, hobbeligen straatweg, waar de
stroom van vrachtwagens door de schildwachten wordt aan-
gehouden en van alle voertuigen op hun beurt de geldig- ,
heid der passeerbiljetten wordt onderzocht. Levensmiddelen
en andere goederen mogen in Warschau worden ingevoerd,
maar niets mag er uitgevoerd worden. De millioenenstad 3 f
heeft nu alles voor haar­zelve noodig in dezen schaarschen =
tijd van nood en kommer. De schildwachten groeten, en
i hetzelfde oogenblik reeds staat de bevelvoerende onderofH­ [
cier in de militaire houding bij de auto en doet kalm en
vastberaden verslag. Eenige houtdieven zijn gearresteerd.
Zij zitten daarginds op een wankelenden Poolschen boerenwa- .
gen methun vieren en schijnen op hun veroordeeling te wachten.
‘ Zij hebben getracht, met behulp van een ouden pas door- L
gelaten te worden, waarin zij de maand en den datum had- ‘
den veranderd. De Poolsche tolk en mijn begeleider onder- -.
zoeken beide met een ernstig gezicht het document. Het is