HomeBarbarenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 892.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.14 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

14 .
de Weichsel, liggen de barakken en stallen der Kozakken­ _
sotnieën en der Tsjerkessen. Russische heerschappij moet . p
steeds geweld en macht bij de hand hebben.
Wij stuiven voorbij de huizenrijen langs den rivieroever,
zien links de enorme, door de Russen vernielde brug naar
Praga en daarnaast de Beseler­brug met een zwarten stroom E
van voertuigen en voetgangers.
Over kleine bruggen en zich kronkelende smalle pas-
sages leidt onze weg verder dwars door gindsche beroemde
oude citadel, waar een eeuw lang het edele bloed van
Poolsche gevangenen en martelaren op de schavotten heeft
gevloeid. Het gras en het onkruid, de zanderige bodem,
alles werd er rood gekleurd! Men denkt te voelen, dat de _ E
zware atmosfeer van vuil en onraad in de stinkende kazernes
vermengd is met de lucht van bloed. __
Eindelijk rijden wij buiten de stad op een breeden, slecht
geplaveiden straatweg, aan weerszijden door hooge, gloeiend
gemaakte aarden wallen beschut, waar, in het gras dat er
op gegroeid is, de uitgegraven schuilplaatsen der verdedi-
gende Russische infanterie er uitzien als zwaluwnesten onder `
een daklijst. Mannetje aan mannetje is daar gelegerd
geweest, ieder in zijn burcht, en heeft op de stormloopende
soldaten salvo op salvo afgevuurd, terwijl de kartetskogels
knetterend naar beneden werden gestrooid. Eindelooze, rechte
wallen vliegen in gelijkvormige volgorde langs ons heen.
Wij rijden nu op een mooien vlakken weg aan den lin- ‘
keroever van de Weichsel. Rechts glinstert het water der ä
rivier door een parklandschap van hooge, lichte eiken heen, gr
en links snellen wij langs villa’s, huisjes en dichte boschjes. #i
" Hier en daar zijn de statige boomen meters hoog van den
grond behakt door houtdieven, die groote bundels grove
spaanders uit de stammen rondom hen hebben losgekapt.
Bij den eerstvolgenden storm zal wel hier en daar een boom
W omwaaien, nu de stam geen voldoenden weerstand meer kan
bieden.
Het gebrek aan hout is groot. .
Een wielrijderspatrouille komt voorbij fietsen. Ginds staan
verscheidene soldaten rondom een met planken beladen
wagen, waarvoor een vermagerd paard is gespannen, Eenige
personen in burgerkleeren staan te midden van den soldaten-
kring, Blanke bajonetten schitteren in het zonlicht. Onze
auto stopt. De soldaten staan in de houding, een korporaal K