HomeBarbarenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 912.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.17 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

. .
kruis wappert als een lichte vaan over het massale paleis.
Zij verkondigt aan het arme land een nieuwen stralenden
. dag, na een zonsondergang in bloed en gruwel.
, Nog kort tevoren woonden hier de Russische gouverneur-
generaal met zijn staf. De bonte praal van kozakken en
Tsjérkessen vulde wachtlokalen, zuilengaanderijen, trappen-
huis en slotplein. '
De gedachte keert onwillekeurig terug naar dien veraf-
gelegen tijd, toen Zweedsche vanen boven het oude Poolsche
' r koningsslot waaiden, toen blauwe en gele regimenten der
beste slagveld­soldaten van de geheele wereld door deze
straten trokken. In mijn verbeelding zie ik gele eland­wam­
I buizen en gordels tusschen de koperen knoopen der een-
voudige blauwe lijfrokken blinken, Zweedsch staal van
musketten en bajonetten glinstert boven driekante hoeden
` bij de rhythmisch golvende bewegingen van een maatvasten
marsch. Oude Karolingische marschen en soldatenliederen
‘ weerklinken door de straten. Krijgsgeschal van weleer! Wap-
j perencäe bleêuwe vaëndejs met gouden leeuwen en het ge-
roon e cij er van aro us. 1)
j En daarboven in het slot, waar nu de Duitsche gouverneur-
Q · generaal von Beseler - de veroveraar van Antwerpen en
ä Nowo Georgijewsk -verblijf houdt, hebben Karolingische
j trawaràteäx en gaäde­s<äda'àen van Koning Karel met getrokken
s j zwaar e wac t ge ou en.
P " Als Zweed heeft men hier vaderlandsrecht.Onwillekeurig
j voelt men, dat voor lange, lange jaren de in de grüze oud-
T, heid der geschiedenis voortschrijdende regimenten van Karel
j III van hetzelfde vleesch en bloed waren, als deze prachtige
ä . brigades, die nu in wanhopige, bloedige worstelingen de Rus-
t " sische legerscharen hebben teruggeworpen, dat zij gelijk
· staan in soldaten­deugden, met dezelfde groote liefde voor
het vaderland, met onverschrokken moed, taaie volharding
j en plichtsvervulling tot in den dood. Men schenkt dan zün
warmste gevoelens ook aan de kranige bedaarde soldaten,
r die thans de kazernes, avenues en straten van Warschau
_ bevolken. Deze mannen vinden al het grootsche, wat zij
j hier verrichten, zoo natuurlijk en zoo eenvoudig.
j Achter het koninklijk slot ligt het kleine paleis van
ä Jozef Poniatowski, en dicht daarnaast, aan den oever van
g _.___..
1) Karel de Twaalfde. «
j «