HomeBarbarenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 906.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.17 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

` 12 ` p
hoofdkwartier van den Duitschen gouverneur, Zijne Excel-
lentie von Etzdorff, giet de October­zon haar stralen uit. Op A
het breede trottoir staan de ahornboomen in volle herfst-
pracht. Zij werpen donkere schaduwen van takken en ge- ‘
bladerte over de lichtgrijze cementtegels van het voetpad.
Verblindende weerschijn met zwarte slagschaduw, zooals
overal, waar de dubbeltongige Moscovitische adelaar zich
heeft genesteld;
Over de nog groene boomen met hunne gespikkelde
herfst­bladeren werpt het reusachtige standbeeld van vorst ­
Paskewitsch een sombere schaduw. Met gekruiste armen I
staat hij daar in den zonneglans op zijn hoog granieten voet-
` stuk. De gehate tyran der Polen! De straten van Warschau e
waschte hij met het bloed van edele Poolsche zonen. In zijn
laatste levensjaren werd hij door gelederen kozakken­lansen
en knoeten met looden knoppen beschermd -na zijn dood j
zijn standbeeld door dreigende speren. Thans echter staan
aan het hek in veldgrijs gekleede soldaten met piekhelmen _
op er bij. j
Juist toen wij in onze auto wilden stappen, kwamen Q
landstormers van een wacht uit een voorstad van Warschau ï
met eenige arrestanten. Zwartbruine, schamel gekleede man- _
nen, waren het met schuwe uitdrukking op hunne gezichten, Q
sluipend in hun manier van doen.Roovers, dieven en ander
gespuis, die tegen de reglementen van orde hadden ge-
zondigd. De rechter, een zekere krijgsraadrechter S, die v Q .
ons vanaf de oiiicierssocieteit had vergezeld, nam op staanden ‘
voet een kort verhoor af en gaf onmiddelijk bevel, de ge­
arresteerden naar de gevangenis te brengen. l=
Rij dende langs schildwachten, die het geweer presenteerden,
komen wij nu in de voornaamste straat van Warschau, l ` .
de Krakowskie Przedmiescie, met groote paleizen, enorme
kerken en monumenten, daarna slaan wij rechtsaf over '
het statige slotplein Zamkowy met het twintig meter hooge
standbeeld van koning Sigismund III (Wasa). In de eene e
hand draagt hij het zwaard, in de andere het kruis. Links
ligt het koninklijke! slot, de prachtige residentie van Jan
Sobieski en Stanislaus Poniatowski. ~
Nu staan er Duitsche schildwachten in veldgrijze kleeding, l
en Duitsche officieren van alle wapens spoeden zich door l
de portalen. i
De Duitsche oorlogsvlag met den adelaar en het ijzeren