HomeBarbarenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 863.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.18 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

10 Q
· 1
sehenmassa bij een afsluithek stilstaan. Allen wachten geduldig ä ,., _
hun beurt af, ,,Kaartjes en ,,luizenbriefjes" gereed houdenl"
En allen, generaals en oversten, onderofdcieren, soldaten
en reizigers halen hunne vrijvervoerbiljetten te voorschijn, ;
om doorgelaten te worden en toegang te krijgen in den trein
naar Duitschland, welke aan de andere zijde staat te wachten. j
Het zou stellig gemakkelijker zü n geweest zonder spoorkaartj e, g
dan zonder het witte ,,luizenbriefje" te worden doorgelaten;
>|< X >l< 1
Een groot complex in lange rijen opgetrokken gebouwen, j
als de stallen van een cavalerieregiment, lag aan onze
voeten. Witgele reuzenvogels staan daar in lange gelederen
. opgesteld en wachten, om naar buiten te worden getrokken
en in de vrije lucht omhoog te mogen vliegen. j
De vliegschool met al hare loodsen ligt als een verza- §
meling van kleine speelgoedhuisjes op een helling beneden
ons, welke, daar wij stijgen, met iedere minuut steeds steiler
wordt. Mijn bestuurder draait zich om naar mij toe -laat
eenvoudig alle stuurinrichtingen van onze groote gepantserde *'
vliegmachine los ­­ en wijst naar omlaag. Züne oogen
lachen door den 1nonster­bril onder den v1iegeniershelm,de , j
glazen zijn bespat met oliedruppels van den motor. Daar E
beneden rolt het ééne toestel na het andere naar buiten
op het veld, om in een lange rij opgesteld te worden. De _ l
luehtsehroeven beginnen te draaien, de lange rij van vlieg- ,
machines rolt voorwaarts, steeds sneller en sneller. Nu ver- ·
heffen zij zich boven den grond, zij klimmen en stijgen;
een groot eskader van vliegtuigen komt ons in rechte
frontlinie statig tegemoet snellen. Het licht speelt op de l
witte, met het zwarte kruis getooide vleugels, de wervel-
wind der schroeven en het gedonder der motoren bromt, {
als het rollen van branding. t
Op de aarde, verre beneden ons, marcheeren als mieren l
eindelooze colonnes militairen. .
De lange rij van ongeveer dertig gevechtsvliegtuigen ;
_ zwenkt in frontlinie rechts en links, als een exerceerend Y
cavalerieescadron. Zij stijgt hoog in de lucht naar ons toe, · r
ze daalt en stuift dicht boven de groote vlakte als een H
troep neerstrijkende zwanen. Nu raken zij den grond, rollen
een eind voort, doch steeds langzamer, en blijven plotseling ­
in een precies gericht gelid staan. ‘
z.