HomeBarbarenPagina 113

JPEG (Deze pagina), 778.31 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

3. Oorlogsdagboek U 202. I
Arnlzemsrh Dagblad. Dit dagboek is spannend van het begin tot het einde. ‘
’t Is alles zoo nieuw voor onze gedachten, als wij plaats nemen in den
, duikboot, dan dalen wij mee naar een onbekende wereld, die ons schokt
1 en ontroert, die ons verbaast en verbijstert. Dit oorlogsdagboek is van
.· dramatische kracht, en we halen diep adem, als de dappere bemanning de
5 veilige haven heeft bereikt.
e
k
I 4. Avonturen van den Vliegenier van Tsingtau. j
Y ' Zeeuwselze fferlzáade. Wie van avonturen houdt - en dat doen meestal
¤ alle jonge menschen - kan in dit boekje zijn hart ophalen. Het is een
Y interessant verhaal, dat boeit van het begin tot het einde. Welk een onder-
5 nemingsgeest moet iemand hebben om zoo iets te wagen, en welk een
F1 tegenwoordigheid van geest om van elke gunstige gelegenheid partij te
g trekken. Hoe het mogelijk is dat iemand onder zulke omstandigheden zijn
11 moed en goed humeur niet verliest, is waarlijk wonderlük.
n
1; ·
, 5. De Eerste en Tweede ,,Möwe"­tocht. ·
ïï Chr. Valksólad 71. lr. fluirgezin. In deze boekjes vertelt de Commandant
B _ zelf zün avonturen, doorgemaakt op zijn beide tochten. Met genoegen leest ,
li men ze vooral ook, wijl ze vrij zijn van snoeverij. Men moet eerbied hebben ’
voor de prestaties van het benarde Duitsche volk. En het lezen van hun
V? grootsche heldendaden kan verheffend werken. Zeer aanbevolen.
ni ‘
jg 6. De laatste acht van den Kruiser ,,Frauenlob".
PC Het Vaderland. De ,,Frauenlob" was een kleine kruiser van de Duitsche
i vloot, van 2715 ton waterverplaatsing, met een bemanning van 260 koppen, ‘
KC In den slag bij jutland is het schip in gevecht geraakt en met een aantal
d- Engelsche schepen in den grond geschoten. Acht man brachten er het leven
af, de toenmalige adelborst Stolzmann, de schrijver van het boek, en zeven
in leden der bemanning. Tien uur hebben de schrijver en nog eenige geredden, _
le ten slotte half bewusteloos aan een vlot hangende, in het water gelegen. ,
Fa Van dien vreeselijken tijd, van het gevecht dat er aan vooraf ging, van den
_ vuurdoop der ,,Frauenlob" en aan de interneering van de geredden in ons
{P land geeft luitenant Stolzmann een in zijn soberen trant treffend verhaal.
zie
.c- I
hc N 7. Duitschlands vijanden.
iin Interessant om al deze typen op goed uitgevoerde plaatjes voorU te zien.
Overweldigend is de indruk die men krijgt van den krijg die de beschaafde
)ï' en onbeschaafde wereld in beroering heeft gebracht.
en
en
L‘ ` 8. 300.000 ton getorpedeerd.
De schrijver van het werkje is de Commandant van de onderzeebootU 38.
,€_ Hij vertelt met geestdrift van zijn tochten door de Noordzee en de zwarte
ën zee, van de gevaren, die daarbij beloopen zijn en van de successen die zij
er hebben bevochten. Het verhaal is uiterst spannend. Doodsgevaren en
ïP_ vroolijke ontmoetingen wisselen elkander telkens af. Het blijdste licht en
lod de schaduw des doods ontmoeten elkander.