HomeBarbarenPagina 112

JPEG (Deze pagina), 948.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.33 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

t L j W >V `»` » `L `L Nv we L
w l ‘
‘ t‘·
l ti lt
Tj j
;, ,; Wat de pers zegt van de achterstaande uitgaven:
ft l
j l gg, jj 1. De Tocht van de Deutschland.
j ` Qogenschijnlijk slechts een actueel boekje. Velen zullen dit werkje koopen,
gi jg jl jlnzèän, lezen, ämdat gij nu eenmaal veel van de ,,Deutschland" gehoord
,· W J e en en om at zij enieuwd zijn daarover no wat nade te
_, , __ _ __ __ g r vernemen.
l j iq zi Wij dachten bij het lezen aan de dagboeken van de Hollandsche schippers
j -; j » uit den grooten tijd, aan Bontekoe, aan zooveel anderen, die op hunne
ç ä j` tochten zich door evenveel, zoo niet meer gevaren moesten slaan, die ook
, , gw M j op Crod en hun goed recht vertrouwden.
j g j ij Het is weer dezelfde simpele ronde zeemanstaal, die dit boekje laat hooren,
z · en die zoo frisch aandoet als de bries, die het schuim van de toppen der ­
l g j gj . golven jaagt. Wat een prachtboek zou er voor onze jongens van te maken
3 jl , l zijn (xs verschenen onder den titel van ,,Het Geheim v. d. Canadees" door
ig é, _».< ‘ (J. joh. Kieviet). Hoe zouden zij smullen van eene episode als deze: ,,Wat was
E 1 er gebeurd? De boot was onder een hoek van ongeveer 36° voorover gaan
. hellen en stond om zoo te zeggen op zijn kop; we moesten met den boeg
gj aan den grond zitten, en achteruit slingerden wij met behoorlijken zwaai
i p j; t op en neer;. daarbij gaf de•manometer een diepte van ongeveer vijftien
j j è meter aaä, 11; läop me späedig een voorstelling van onze situatie maken;
·‘ ·« , ·z1j was _a es e a ve geze ig."
, . Aardig is ook onze aankomst in Amerika beschreven: t
' j äMet glàOOICb snelàieid äwam een boot op ons toe en toen de loods over
Q jg _ en ron en uik er ,, eutschland" op ons dek geklauterd was,begroette
_ ï , hij ons met de volgende, _ uit ’t diepst van zijn hart komende woorden:
, _ ; { ,,I’ll be damned, there she 15,,. En welk een ontvangst in Baltimore:
- à , j ,,De volgende dagen zouden voor ons een voortdurend feest worden.
V 4 2 * ’ Slechts wie Amerikaansche vrijheid en Amerikaansch enthousiasme kent,
~ jj i kan zich een voorstelling maken, hoe hartelijk we overal ontvangenwerden.
j; j L De menschen waren eenvoudig buiten zichzelf, het deed iemand in het
j . , diepst van zijn hart goed, te zien, met welk een oprechte sympathie alle
j j j ;_ . Amerikanen onzen tocht en onze gelukkige aankomst voelden, en hoe deze
j g t ïympalêhiebirïl ongeläreideäie geestdrift tot uitdrukking werd gebracht." ,
r. jr Y a, ze er e oort e toc t van de ,Deutschland" tot een van de grootste
til en verätreätkendste daden van dezen oorlog; en dan nog wel een vreed-
{ 1 -j 5 zame aa .
t i .5 ·f Een groote sympathie voor dien dapperen volhouder König moet bij den
@ 9 j , j lezer wel gewekt worden, wanneer hij ziet hoe uit allerlei kleinigheden de
ri ç *亮 ` zorg van den ka itein voor zine mannen blikt. Daarin toont ziäh de ware
7 « ‘ P . . J .. sl
j j, tij · zeeman, de ware kapitein, vader voor zijne jongens tevens.
I`e_lken reize moet kapitein König, die van eene ware liefde voor zijn schip
» _, lg g blijk geeft, weer zijne bewondering uiten voor de "uitstekende constructie
S , en het voärtreftelijkelwerk", en den hoofdingenieur Erbach, den construc- ‘
p teur van e ,,Deutsc1land" zijn dank te brengen.
, ; = Men zou niet weten Wien men meer geluk moet wenschen: de Duitsche ,__
Q1; p Oceaan-Reederij met de keuze van kapitein König of wel dezen met zijn `
az ` welverdiende resultaten.
, Iff l Laten wij eindigen met te zeggen dat het boekje, voorzien met een voor-
j af j; ‘ woord van den heer j. L. Chaillet, uitstekend vertaald is en door dezen
, ookk] van technische termen en nautische uitdrukkingen waar noodig een
·,,,ä ver aring is gegeven. T. d. T. L. .
l lv ~1’ï , Q
ii 2,2: .
è 2 Ze ehntochten
t · pp ­
j Sc/zizdmzzrc/ze Courant. Dit boekje geeft een zeer populair en boeiend ge-
u t W schreven verhaal van het leven en streven der Ze elinbemannin en en
.. >. . . . . .. . PP ä.
¥# y i van haar zrenswr zen, en is daardoor zeer het lezen waard. Men krr t er
E « · . J . . .
jl i een beter begrip door van hetgeen de Zeppelins verrichten en daar schip-
jf , breukelingen dikwijls als redders optreden om hen van een zekeren dood
j te redden.

l t 2 L
L ~ A