HomeBarbarenPagina 109

JPEG (Deze pagina), 880.75 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

· 107
tn Men staat aan den grond genageld met luid kloppend
DF hart en staart naar het aangrijpend stilleven. Vol afschuw
’d ziet men de struiken en bloemen hier weelderig groeien,
’n voortkomende uit de verwoesting van den strijd.
ln · In de voorste rij staan Russische kruisen met dubbele .
n, dwarsbalken op lange, lage heuvels. Op één der kruisen staat j
€‘ met vaardige hand geschilderd: ,,I-Iier rusten acht dappere l
ln Russische strijders". Alle graven der eerste rij bevatten ge- ‘
{1- sneuvelde Russen en dragen alle keurig geschilderde, hulde l
IG bewijzende grafschriften op de kruisen. De vijanden, die
ln hieronder slapen, zijn bn aanvallen op de Duitsche stellingen l
ln doodelijk gewond geraakt en dicht bij de bestormingshin­ i
n, dernissen gevallen. In de beschermende duisternis der ;
nachten zijn zij met zwakke levensgeesten binnen de Duit­ l
9, sche linies gedragen en hebben daar hun laatsten adem
I" uitgeblazen. Daar kregen zij ook hunne laatste rustplaats te Q
’n midden der Duitsche gesneuvelden. Zij ontvingen dezelfde 1
in eenvoudige, doch goed afgewerkte kruisen als hunne veld- ;
nt grijze tegenstanders. Dezelfde zorg en moeite werd aan den
n· tooi van hunne rustplaatsen besteed. I­Iunne eereplaats in
ln de voorste rij der met kruisen getooide heuvels toont aan, ë
St dat zij geen gehate tegenstanders waren, wier doode lichamen i
7**5 hier in een massagraf onder den grond werden gestopt. Na ­
ï‘ den dood houdt alle vijandschap op. - ­- j
n Dit eerbetoon jegens gesneuvelde tegenstanders, hetwelk ‘
ln men hier in het Oosten overal van Duitsche zijde aantreft, .
*9 iseenloffelijksymboolvandenoverigenszoogruwelijkenoorlog.
Al wie hier in het Oosten een deel der groote wereld-
ln tragedie heeft gezien, kan slechts een medelijdend lachje ’
n over hebben voor niets dan onteerende bakerpraatjes over
F" het volk van ,,Barbaren" en ,,Hunnen". Men heeft zich
1* hier met eigen oogen kunnen overtuigen, welke der_hier
in op het Oostelijk front strijdende naties in werkelijkheid
F" l ( deze scheldnamen eerlijk verdienen. ‘
l?‘ Het kleine, vredige kerkhof is omgeven door een dubbele
ë- heg van ijzerdraad.Aan den voet daarvan steekt een spitse
P rij van driehoekige steenen als de getande rand van een
S, kroon boven den bodem uit. ’t Is een dubbele kroon voor r
alle gesneuvelde helden, voor Duitschers en Russen tezamen. I
j Welke stemmingen en welke gevoelens moet deze steeds A
ï€ aangroeiende doodenakker bij de mannen, die hier streden j
F- en leden, opgewekt hebben? °