HomeBarbarenPagina 108

JPEG (Deze pagina), 929.80 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

[Je j r
106
m-;g_
jg hierin hun woning moesten vinden, slechts even uitgegaan
l j, waren en elk oogenblik weer konden binnentreden. Voor
jl 2; elk vertrekje was een kleine veranda gebouwd, beschaduwd
E jj [ door teenen matten, welke granaatsplinters, storm en regen
Q § moesten keeren. Grove tuinstoelen en banken stonden buiten .
_, in de veranda, evenals binnen. In eenigszins rustige dagen,
j _ 1 $3, 3 wanneer het kanongebulder tijdens uren verstomde en de ge-
Qï `’ -1· `j weren zwegen, rustte men hier uit en verheugde men zich
t g nog in leven te zijn, temidden van den rondwarenden dood.
y j Aan het hoofdeinde van iedere brits is een klein luikje
§ aangebracht. De schildwachten, die buiten stonden, behoefden
rj j slechts naderbij te komen, hun arm uit te steken en hun
5 handh op den sïïlïïouder van den slapenden bewoner te leggen,
=ä jj , T Om Gm B WB GD.
I Alles getuigde hier van het harde ruwe leven te velde,
ï dat geleid wordt, doch telvens, dat alle ontberingen en ver-
; moeienissen met moed, ka mte en vaak met humor worden
;lï ‘ _, gedragen. Gveral heeft men zich de moeite getroost, om
ondanks den bitteren ernst van het ruwe leven aan het
g j ïj front zonneschijn en landelijke vredigheid binnen te lokken.
t · ‘ jjï l Op nette borden staat boven een paar ondergrondsche hutten
te lezen: ,,Villa Vrede", ,,Villa Geertruida?. Doch eerst
thans doet ,,Villa Vrede" haar naam eer aan, met hare
leege britsen en openstaande deuren en vensters. Een ruk-
§ _ , E wind met kletterenden regen doet het half­vernielde teenen
afdak tegen de berken­pilaren aanslaan, en het gierende
gïlrêidd veiàhooigt de huiveringwekkende verlatenheid op deze
p G GS OO S.
it De eenige kamer van villa ,,Vrede" verlatende en de
stukgeschoten veranda betredende, wordt men aangegrepen
door een gevoel van ernstige vroomheid bij den onver-
l biddelijken ernst van het menschelijk leven. Bij een land-
l i l? huis verwacht men, buiten komende, een fraaien tuin te
zien, waarop een veranda het uitzichtgeeft. Groene l0mmer­ (
rijke hoekjes met geurende bloemen, grasperken, vrucht-
boomen en bessenstruiken. Men verwacht zoo iets lande-
P; lijks te aanschouwen, zoodat men stom geslagen en diep
getroffen blijft staan voor den ijzigen ademtocht des doods,
ti t wanneer men een doodenakker voor zich ziet.
Graven - graven! l
g - . Vredig ligt een fraai verzorgd kerkhof voor ons, op enkele
j passen afstands staan lange rijen kruisen dicht achter elkaar.
? ï