HomeBarbarenPagina 107

JPEG (Deze pagina), 898.47 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

‘ 105
a- met geweldige prikkeldraadvelden en Spaansche ruiters,
f- welke laatste er uitzien als lange zaagblokken, omgeven
n door lange ijzeren pieken en doornen. Het geheel vormde l
p een langen golf breker, die niet kon overstroomd worden door t
n de stormvloeden der Russische legerscharen, doch in zekeren
s- nacht moest worden ontruimd, toen het weerstandsvermogen
was gefnuikt door voortdurende bestoking der artillerie,
er waarna met onverstoorbare orde en kalmte de terugtocht
n werd uitgevoerd. ,
n Op den wal, vlak voor de eerste loopgraaflinie en voor het
e doornige breede schild der prikkeldraadvelden ligt een lage , l
e grafheuvel met een klein eenvoudig kruis. Daarop staat
n D · geschreven: ,,Hier sneuvelde korporaal. .. voor het vader- J
land". Op het kleine heuveltje van aarde, dat nog sporen i
f. van teedere verzorging draagt, ligt de gedeukte helm van
r- den gevallene. Midden in het rijkswapen op den helm met _
e het inschrift: ,,Mit Gott für König und Vaterland", is een i
n ” nietig gaatje, waar de in nikkelen mantel gehulde dood is
binnengedrongen, en aan de achterzijde ziet men een groot ‘
d gapend gat, waar de onheilsbode is ontvloden. Men ziet, ,
l- dat de gevallen strijder een mooien soldatendood is gestorven, a
e met zijn gezicht naar den vijand gekeerd, zooals het een s
s, goed soldaat betaamt. En dat hij een goed soldaat is geweest, J
i- dat bewijst de eereplaats, welke zijn graf heeft gekregen, ,
u, hem toegewezen door zijne krijgsmakkers, die altijd en
n immer een voorbeeld voor oogen hadden tijdens de wan- .
d hoopsworsteling tegen overweldigende stormaanvallen der l
it · Russen, welke telkens weer te pletter liepen en terugge­
1 dreven Werden in en door het verdedigingsvuur voor de "
il buitenste prikkeldraadrijen der versperringen. j
s Overal in de verlaten Duitsche loopgraven heerscht de ;
;­ volmaaktste orde en zindelijkheid. Die netheid ligt alseen ?
e koesterende zonnestraal over de geheele Duitsche verdedi- ,
i. gingsstelling. Welk een verschil met de hel van Russisch L
1 l V ongedierte en afval, den afschuwelijken stank van vervuiling.
i- Op eenigen afstand achter de eerste loopgraaflinie ligt een F
r rij bomvrije woningen dicht naast elkander, evenals in
e paardenstallen gescheiden door houten wanden en zolderin­
1 i gen van planken en balken. Eenvoudige soldatenmeubelen,
­ britsen, rustbanken en stoelen, van berkenstammen ver- T
i vaardigd, die van de schors zijn ontdaan, alles helder wit l
a geschuurd en proper. Het ziet er uit alsof de mannen, die g
l a