HomeBarbarenPagina 105

JPEG (Deze pagina), 892.59 KB

TIFF (Deze pagina), 5.31 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

‘ 103 ,
dg winterkoude, in voorjaarsdauw en nattigheid gelegen. Bij
gr- hoopen, op stapels, als borstweringen, lagen zij voor de Duit-
lgp sche draadversperringen. Opgestapeld tijdens de lange maan- ;
get den van vergeefsche Russische stormaanvallen, lagen zij daar
an. nog steeds, toen de Duitsche troepen zich terug moesten i
de trekken over hunne eigen grenzen. En toen de onweer- ‘ j
;d_ staanbare aanvalsgolven van het tweede Hindenburg­offen­ j
eel sief weer toenamen in kracht en bijna geheel Polen over- j
stroomden, terwijl de Russische reuzen­vestingen ineenstort-
fm ten, lagen zij daar nog altijd, verdord door den voorj aarswind j
m_ en de zomerwarmte, als verschrompelde mummies met {
nu geblakerde, gapende schedels en gele geraamte­handen, in
uniformen, die als pulver uit elkaar vielen. En boven dit l
gig lijkenveld vlogen dichte, zwarte zwermen roofvogels, en het E
gr- ,,krrok, krrok!" der raven en het ,,kraa kraa!" der kraaien
tm vereenigde zich tot een duizendsteminig koor, dat zijne lof- j
d; liederen zong op den oorlog. l
M- De overheid van het ,,heilige" Rusland had zelfs geen
dg tijd kunnen vinden, om hunne gevallen, dappere strijders
W- gedurende het geheele voorjaar en den voorzomer te be- j
QD graven. Zij moesten daar liggen blijven op de stinkende ,
gn heide, ellendige flarden van menschelijke lichamen, onder j
de grootste erbarmelijkheid en diepste armoede van den dood. g
ms Het schijnt nog steeds niet` tot de beschaving van het j
[Gt Oosten te behooren, de nagedachtenis van gevallen strijders, i
,0; r nog minder hunne ontzielde lichamen, in eere te houden. J
gg De geweldige legerscharen, die ,,den grooten overtocht over J
en de rivier" reeds hebben gemaakt, gebloed hebben en ge- r
m_ storven zijn voor het reuzenrijk, dat boven alle andere ‘
den naam van ,,het heilige" meent te verdienen, zijn talrijk
en als de zandkorrels van het strand, en de rivier, welke zij Q
Ht overstaken, was de Lethe der vergetelheid. Tevergeefsl Nog i
;a- steeds zijn er millioenen slaven in het groote door' roof
,1;,, ontstane ,,heilige" rijk van den Tsaar. 1
,1;, Aan de Germaansche ,,barbaren" viel het lot te beurt T
aan de treurige overblijfselen der gesneuvelde Russische *
dt soldaten, bijna een geheele brigade van geraamten in uni- E
tg, formflarden gehuld, de laatste eer te bewijzen. Zij vervulden j
deze afschuwelijke plechtigheid nauwgezet, wetende, dat J
is het hun plicht was, om aan dappere tegenstanders een eerlijk F
.1;,, krijgsmansgraf te geven. ,
gn ‘ Vlak voor de Duitsche loopgraaflinie staat een kruis, op ,