HomeBarbarenPagina 104

JPEG (Deze pagina), 910.85 KB

TIFF (Deze pagina), 5.31 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

” ""E2ï ^
·ll
gedonder der kanonnen, het rumoer van den strijd, de
jl. commandostemmen. Hunne namen worden evenmin over-
j Q geleverd aan het nageslacht. Slechts het regimentsnummer
la gl en de datum der teraardebestelling staan achteloos met
potlood door een onbedreven hand, met Russische letters aan-
Qi : gegeven. Het schrift is nu reeds, zoo korten tijd na de
, ,ê gevechten, bijna onleesbaar, uitgewischt door weer en wind.
ï{· De sjsortbuien van den naderenden herfst zullen ze geheel
j j j E, en a uitvegen.
,, Hoe troosteloos en hard moet het zijn voor dappere mannen
j j om aldus hun leven voor het ,,heilige" Rusland te laten.
Terjisïuwjveràiood getelde, spoedig vergeten druppels van een
i J I sne v ie en en stroom.
Toen het rijpe koren hier, dag in dag uit, voor de zeis
j j des doods op- n1euwe,breede hoopen viel, werdenude neer-
, j j= gemaaiden zij aan zij gelegd in lange, d1ch.te rijen. Een
al dunne, barmhartige aardlaag werd er overheen gestrooid:
ll ,,tot stof zult gij wederkeeren". Een dunne laag zand, waar-
ëQ onder menschelijke lichamen zich afteekenen als gevelde
E ,` boomen en laag struikgewas na een lichte nachtelijke sneeuw- e
jacht. Daarna kwam de bloedige menschenoogst van den
l volgenden dag: schoof aan schoof in lange rijen, en tegen
jj , E den avond weer een nieuwe, dunne laag zand.
E ` g Er waren geen openingen in de rotten, zelfs niet eens
ff, H? de militaire elleboogruimte in deze stille gelederen. Het
was ook niet noodig; de marschen en gevechten waren voor ‘
lj altijd gedaan. Spoedig was het lange graf gevuld. Een la‘ge
heuvel werd opgeworpen, waarop dubbele kruisen werden
‘ geplaatst, in elkaar getimmerd uit ongeschaafde planken.
Op de kruisen werden vele kerven aangebracht. - ­­
älf j * Op de Russische loopgraven, welke nu stil en verlaten
` zijn, alsof de zwarte dood er overheen is gestreken, schijnt
êjj jl het afval van een wereldstad te zijn neergegooid. Oude ka-
E f l ‘ potte kousen, onderkleeren, laarzen en schoenen zonder zolen,
J gebroken wodka­flessohen, leege conservenbussen, papieren,
ïi f rieven.
` l ij Het stroo in de onderaardsche verzamelplaatsen verspreidt
nl een afschuwelijken stank, en het wemelt er van ongedierte,
; hippend, kruipend, bijtend, zuigend.
Daar buiten op de heide, waar de bodem overdekt is
met granaatsplinters en looden kogels der granaatkartetsen,
hebben meer dan tweeduizend soldatenlijken in sneeuw en ‘

lit