HomeBarbarenPagina 100

JPEG (Deze pagina), 899.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

il l iet A ik-dr
l it. iii
i ‘ 98
1* `l i
j ï er geen vijandelijke soldaat meer overeind op het veld, en
heli, N * ..
gj j het gezamenlijk vuur kon nu verder op de geopende
r uitvalsbressen aan de overzijde worden geconcentreerd.
j .! De aanval was afgeslagen. Alles op ,,Niemandsland,"
gj j dat vluchten kon, stormde in wilde vaart terug, vervolgd
j y r door het Duitsche vuur, dat nog de laatste gelederen op
de Russische borstweringen achterhaalde.
jg j t g De manschappen. in de loopgraven haalden steunend adem
gg m , na den zwaren strijd. De geweren waren gloeiend heet, en
de uitgeschoten loopen der machinegeweren gloeiden.
1 j l tlàlotseling werden er schoten gehoord achter de artillerie-
. l l s e ing. _
De telefoon rinkelde. Een opgewonden stem riep in het
i g l oor van den bataljonscommandant: ,,Kozakken hebben
ij l l onze artilleriestelling aangevallen. Help !" j
Qi t‘ è De in den stormpas aanrukkende reservecompagnie,
welke geheel gevechtsgereed in de tweede linie had gestaan,
kwam nog op tijd aan. Haar snelvuur maakte haastig een
paar dozijn zadels leeg en joeg de overigen terug. Het bijna
ï‘ veroverde kanon op den rechter vleugel werd terstond
Q teruggenomen; de helft der bedieningsmanschappen was
¥ _; j echter in den strijd tegen de overmacht gesneuveld.
j j De batterij spande in en reed in galop naar een veiliger
• § stelling meer achterwaarts. Indien echter nieuwe uitvallen
i op de flanken gevreesd konden worden, moest de batterij
zich tijdig nog meer terugtrekken, om niet noodeloos de ·
j j kanonnen op te offeren.
Op hetzelfde oogenblik, dat de kanonnen wegtrekken, om
E i § j j op de heuvels duizend meter verder achterwaarts af te spannen,
` J kwam een ordonnans te paard in galop aanrennen naar den
j . bataljonscommandant. Het paard was wit van het schuim.
_ ,,Order van den staf l"
i j ä De majoor scheurde den omslag eraf en las: l
Hij ,,Het bataljon trekt zich hedennacht terug. Vooruitge­
j l l schoven troepenafdeelingen dekken den terugtocht naar in
; § ‘ gereedheid gebrachte stellingen in de linie J. ­­ Z.?
Toen de ulaan spoorslags terugreed, bracht hij den leger-
korpscommandant het bericht van den majoor _over den
{ Q uitgevochten strijd en den momenteelen toestand.
jj l ï Spoedig daarop begon er een nieuwe geweldige Russische
aanvalsgolf over de heide te vloeien, om wederom in het
zand dood te loopen.
Z is ' .
l t
3 l i
` ` (
ti _. Q · j ‘